Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.

Tytuł: Przydatność audiometrii wysokich częstotliwości (HFA) w kwalifikacji osób do pracy w hałasie o wysokim natężeniu

Abstrakt:

Hałas jest jednym z czynników mogących uszkadzać narząd słuchu, a jego szkodliwość zależy nie tylko od parametrów akustycznych ( tj. jego natężenia, częstotliwości, charakteru czy czasu ekspozycji oraz jego rozkładu podczas dnia pracy ) ale również od szeregu innych czynników z spośród których wrażliwość osobnicza odgrywa istotną rolę. Wobec znacznie zróżnicowanej wrażliwości na hałas, w profilaktyce narządu słuchu zarówno u osób narażonych na działanie hałasu jak również i u tych którzy dopiero starają się o zatrudnienie na hałaśliwym stanowisku pracy wskazanie osób nadmiernie wrażliwych na działanie hałasu jest zatem bardzo ważne. Poszukuje się w związku z tym uniwersalnego testu audiometrycznego, który pozwoliłby na wczesne wykrywanie osób nadmiernie wrażliwych na hałas, jak i wczesnych ubytków słuchu . W postępowaniu diagnostyczno - profilaktycznym stosuje się audiometrię tonalną progową (konwencjonalną) w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 8 KHz. W prezentowanej pracy, do badań wykorzystano audiometrię wysokich częstotliwości w przedziale od 9kHz – 20 kHz. Celem pracy była ocena wartości progowych słuchu w zakresie od 125 Hz do 20 KHz. u kandydatów do pracy w hałasie, jak również czasowa i ilościowa ocena przesunięcia wartości progowych w „ próbie zmęczenia” po obciążeniu rutynowo stosowaną częstotliwością 1000Hz, a w przedstawionych badaniach poszerzoną jeszcze o częstotliwość 14 kHz, oraz ocena wartości progowych słuchu w zakresie 125Hz – 20 kHz (i ich przesunięć) u osób u których ustalono wartości progowe słuchu przed przyjęciem i po 8 latach pracy w hałasie. Badaniami objęto otolaryngologicznie zdrowych mężczyzn ubiegających się o zatrudnienie na wydziałach, w których wartości natężenia hałasu wynoszą od 85 do 125 dB. Pierwsze badania audiometryczne i adaptacyjne wykonano w 1998r, a następne po 8 latach u tej samej grupy, którą analizowano 8 lat wcześniej. Badania otolaryngologiczne i audiometryczne przeprowadzano w Poradni Laryngologicznej Centrum Diagnostyczno - Medycznego Huty im. Tadeusza Sendzimira. Badania audiometryczne rozpoczynano od: 1.pomiarów progowych bodźca akustycznego w audiometrii konwencjonalnej, stosując zakres od 125 Hz do 8 KHz – zarówno dla przewodnictwa powietrznego jak i kostnego, oraz określenia wartości progowych słuchu dla zakresu wysokich częstotliwości tj. od 9 do 20 KHz. 2.Ponadto wykonywano próbę zmęczenia opracowaną przez Peysera polegającą na obciążeniu ucha wewnętrznego tonem o częstotliwości 1000 Hz i natężeniu 100 dB przez okres 3 min. Po 15 sek. od zakończonego obciążenia - ponownie dokonywano oceny wartości progowej, dla całego zakresu częstotliwości rozpoczynając od tonu obciążającego tj. 1000 Hz. W przypadku jego przesunięcia, osoba ta była dyskwalifikowana z dalszych badań. 3.Próbę zmęczenia w przeprowadzonych badaniach rozszerzono również na zakresy wysokich częstotliwości - stosując ton obciążający o częstotliwości 14 KHz. Procedura oceny wpływu obciążenia ucha wewnętrznego mierzona powrotem wartości progowych do normy była taka sama jak w rutynowej próbie zmęczenia Peysera – z tym, że ocenę wartości progowych rozpoczynano od 14 KHz. W przypadku jego przesunięcia, pomiarów wartości progowych dokonywano w odstępach 4 minutowych, aż do czasu powrotu wartości progowych do wartości wyjściowych. 4.Badania audiometrii tonalnej progowej dla niskich i wysokich częstotliwości powtórzono po 8 latach pracy w hałasie. Do analizy porównawczej wyników badania wstępnego (BW) i badania kontrolnego (BK) użyto testu parametrycznego t-Studenta dla zmiennych o rozkładzie zbliżonym do normalnego określając wartość średnią i odchylnie standardowe (SD) w każdej grupie oraz dla zmiennych o rozkładzie różnym od normalnego testu nieparametrycznego U Manna-Whitneya określając medianę oraz rozstęp kwartylowy (Q3-Q1) w każdej grupie. Istotność statystyczną przyjęto na poziomie p=0,05. Wszystkich obliczeń dokonano w pakiecie Statistica v. 7.0 firmy StatSoft. ; Z uzyskanych wyników badań można wyciągnąć następujące wnioski: 1. W zmodyfikowanej próbie Peysera, po obciążeniu tonem wysokoczęstotliwościowym 14 KHz powrót do wartości wyjściowych po 15 sek obserwowano tylko u 21.5% badanych. W pozostałych 78.5% przypadków czas powrotu przesuniętego progu do wartości wyjściowych wynosił od 4 do 24 min. Najliczniej, bo aż u 47% badanych, słuch powracał do wyjściowych wartości progowych, już po czterech minutach. 2. Średnie wartości przesuniętego progu są tym wyższe im dłuższy jest czas powrotu progu do wartości wyjściowych. W grupie badanych mężczyzn, u których powrót do normy wahał się od 20 do 24 min, średnie wartości przesuniętego progu wynoszą od 40 do 60 dB – dotyczy to 4.9% przypadków. 3. U osób w 2 i 3 dekadzie życia uzyskano odpowiedzi przy badaniu wstępnym przed narażeniem na hałas dla 14kHz, dla ucha prawego w 80.7% ,dla ucha lewego 79.6%, podczas gdy po 8 latach narażenia na hałas odpowiedzi w zakresie 14kHz uzyskano tylko w 28,8% tak dla ucha lewego jak i prawego. 4. Przeprowadzone badania „zmodyfikowaną próbą Peysera” pozwoliły na wyselekcjonowanie osób wrażliwych na hałas, które podlegać będą wzmożonemu nadzorowi profilaktycznemu i zabezpieczeniu ich słuchu w paśmie społecznie ważnym. 5. U osób zawodowo narażonych na hałas audiometria wysokich częstotliwości jest metodą bardziej czułą w porównaniu z audiometrią konwencjonalną.

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

otorynolaryngologia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Lekarski

Promotor:

Elżbieta Reroń

Data wydania:

2007

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:989

Sygnatura:

ZB-107466

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 cze 2019

Data dodania obiektu:

21 lis 2012

Liczba wyświetleń treści obiektu:

15

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

15

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/989

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-107466 25 cze 2019
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji