Title:

Ocena skuteczności ablacji prądem o częstotliwości radiowej u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków poddanych operacji wymiany zastawki mitralnej

Author:

Myrdko, Tomasz

Subject:

migotanie przedsionków ; ablacja ; wymiana zastawki mitralnej

Abstract:

Wstęp:30–40% pacjentów operowanych z powodu wady mitralnej ma utrwalone migotanie przedsionków (AF). Często AF utrzymuje się po operacji. Metodą leczenia AF jest ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RF). Materiał i metodyka: pacjentów podzielono na dwie grupy:RF–50 chorych po operacji zastawki mitralnej i ablacji; kontrolna–50 chorych, po operacji zastawki mitralnej. Testem t–Studenta porównywano wiek, frakcję wyrzutową (EF), wymiar lewego przedsionka (LP), zakleszczenie aorty. Testem Chi2 porównywano obecność chorób towarzyszących, niewydolność krążenia w klasie NYHA, płeć, częstość kardiowersji elektrycznej. Testem Chi2 analizowano wpływ czynników ryzyka na wynik leczenia przy wypisie i po roku. Wyniki: grupy nie różniły się pod względem wieku, płci, EF, wymiaru LP, stopnia niewydolności krążenia. Analizowano obecność chorób towarzyszących, rodzaj wady mitralnej, częstość zatorów. Nie różnicowało to obu grup. Zakleszczenie aorty było dłuższe w grupie RF (p<0,001). Przy wypisie uzyskano rytm zatokowy u 56% chorych po ablacji i u 22% w drugiej grupie; a po roku u 54% w grupie RF i 16% w drugiej. Po ablacji rozrusznik wszczepiono u 4 pacjentów, w kontrolnej u 1 pacjenta. Rzadziej, ale lepszym efektem wykonywano kardiowersję w grupie RF. Średni wymiar LP u chorych po ablacji z rytmem zatokowym był niższy niż u pacjentów, z AF po roku (p=0,042). EF była wyższa (p=0,016). LP p ; owyżej 6 cm i niewydolność w IV klasie NYHA zwiększały ryzyko nieskutecznej ablacji. Wnioski: ablacja RF statystycznie znamiennie zwiększa szansę przywrócenia rytmu zatokowego. Niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi dla ablacji wydaje się być IV klasa NYHA i LP powyżej 6 cm.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Sadowski, Jerzy

Date:

2008

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-107469

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: