Title:

Przydatność parametrów echokardiograficznych w przewidywaniu odpowiedzi na terapię resynchronizującą u chorych z przewlekłą niewydolnością serca

Author:

Wiliński, Jerzy

Subject:

przewlekła niewydolność serca ; terapia resynchronizująca

Abstract:

Celem badania była ocena dyssynchronii przedsionkowo-komorowej, śród- i międzykomorowej u chorych przed oraz 3 miesiące po wszczepieniu dwukomorowego stymulatora resynchronizującego (CRT), a także określenie przydatności parametrów echokardiograficznych w przewidywaniu korzyści z CRT. Badaniem objęto kolejnych 60 chorych z przewlekłą niewydolnością serca (NS) w wieku 66,3 ± 8,7 lata (57 mężczyzn - 95%, NS na tle niedokrwiennym - 71,7% oraz nieniedokrwiennym - 28,3%), pozostających w III-IV klasie NYHA pomimo optymalnej farmakoterapii, z poszerzeniem QRS > 130 ms, wymiarem końcowo-rozkurczowym lewej komory ≥ 55 mm i frakcją wyrzutową lewej komory ≤ 35%. W całej badanej grupie obserwowano zmniejszenie dyssynchronii międzykomorowej ocenianej z zastosowaniem wskaźnika IVMD. Dyssynchronia śródkomorowa oceniana z użyciem wskaźnika SPWMD nie uległa poprawie. Na podstawie wyników badania do użytecznych parametrów echokardiograficznych w kwalifikacji chorych do CRT należą parametry oceny dyssynchronii międzykomorowej i śródkomorowej przy zastosowaniu tkankowej echokardiografii doplerowskiej znakowanej kolorem oraz parametry dyssynchronii śródkomorowej z oceną odcinkowego odkształcenia i szybkości odcinkowego odkształcenia miokardium. Powyższe parametry korelowały istotnie z redukcją objętości końcowo-skurczowej lewej komory lub wzrostem frakcji wyrzutowej lewej komory.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Czarnecka, Danuta

Date:

2009

Date issued:

2009

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-110244

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
×

Citation

Citation style: