Title:

Wpływ leczenia wybranych zaburzeń rytmu serca metodą przezskórnej ablacji prądem o częstotliwości radiowej na funkcję skurczową i rozkurczową mięśnia lewej komory serca i wydolność wysiłkową chorych

Author:

Dreher, Adam

Subject:

ablacja RF ; echokardiografia

Abstract:

Celem pracy była ocena wpływu leczenia ablacją RF AVNRT, AVRT oraz VEB na wybrane parametry hemodynamiczne funkcji skurczowej i rozkurczowej mięśnia lewej komory (LK) i wydolności wysiłkowej chorych. Materiał i metodyka Badana populacja obejmowała 70 pacjentów (22M, 48K), u których wykonano skuteczną ablację RF z powodu AVNRT (Grupa A; 24 chorych; wiek średni 42,7 lat), AVRT (Grupa B; 24 p.; 38.1 lat) lub VEB (Grupa C; 22 p.; 37,8 lat). U wszystkich chorych grupy A wykonano ablację drogi wolnej łącza a-v, grupy B dodatkowego szlaku pęczka Kenta oraz grupy C ogniska VEB. Do oceny pacjentów użyto 24 godzinne badanie EKG metodą Holtera, przezklatkowe badanie echokardiograficzne oraz test wysiłkowy na bieżni wg zmodyfikowanego protokołu Bruce'a. Badania wykonywane były przed i 6 miesięcy po zabiegu Wyniki i wnioski Ablacja RF wyszczególnionych zaburzeń rytmu wpływa na wydolność wysiłkową chorych oraz na niektóre parametry hemodynamiczne lewej komory.Częstoskurcze AVNRT i arytmia typu VEB najbardziej upośledzają funkcję skurczową i rozkurczową lewej komory. U chorych z AVNRT i VEB, ablacja poprawia funkcję skurczową i rozkurczową lewej komory. Eliminacja częstoskurczów AVNRT i AVRT powodowała zmniejszenie wymiaru lewego przedsionka. Po ablacji AVNRT stwierdzono zmniejszenie wymiarów prawego przedsionka. Wykazano istotną poprawę wydolności wysiłkowej po ablacji VEB, AVNRT i AVRT.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Lelakowski, Jacek

Date:

2009

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-109869

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: