Title:

Ocena wpływu białka Id2 na rokowanie w zwojaku zarodkowym u dzieci

Author:

Wieczorek, Aleksandra

Subject:

neuroblastoma ; białko Id2 ; czynniki prognostyczne

Abstract:

Podjęto badania nad ekspresją białka Id2 w komórkach neuroblastoma (NBL), w tym ocenę jej znaczenia prognostycznego i korelacji ze znanymi czynnikami rokowniczymi. Zbadano częstość występowania wybranych czynników prognostycznych i oceniono ich wpływ na całkowity czas przeżycia (OS) i czas wolny od choroby (DFS). Spośród 100 pacjentów z NBL leczonych w latach 1991-2005, u 60 oceniono ekspresję białka Id2 metodą immunohistochemiczną na materiale guza utrwalonym w parafinie. Ekspresja białka Id2 została stwierdzona we wszystkich preparatach, obserwowano jednak różną jej intensywność i różny odsetek komórek z obecną ekspresją Id2. Nie wykazano statystycznie istotnego wpływu intensywności ekspresji ani odsetka komórek z obecną ekspresją na OS i DFS. Nie wykazano korelacji intensywności ekspresji Id2 z innymi znanymi czynnikami prognostycznymi. W całej badanej grupie i u dzieci bez amplifikacji MYCN można przypuszczać istnienie trendu w kierunku obniżenia OS u pacjentów z wysoką ekspresją białka Id2 (odpowiednio: p=0,07 i p=0,08), a u chorych bez amplifikacji MYCN obserwowano trend w kierunku obniżenia DFS (pacjentów=0,05). Wykazano, że najsilniejszymi czynnikami prognostycznymi są amplifikacja MYCN i stopień zaawansowania. Chociaż białko Id2 nie stanowi istotnego czynnika prognostycznego, ze względu na swoje powszechne występowanie może stanowić potencjalny cel terapeutyczny.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

onkologia ; pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Balwierz, Walentyna

Date:

2009

Date issued:

2008

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-109594

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: