Title:

Ocena czynności lewej komory serca i jakości życia chorych z przewlekłą niewydolnością serca leczonych terapią resynchronizującą

Author:

Kloch-Badełek, Małgorzata

Subject:

terapia resynchronizująca ; jakość życia

Abstract:

Celem pracy jest ocena stanu klinicznego, tolerancji wysiłku fizycznego, stężenia NT-proBNP oraz jakość życia (QoL) chorych po zastosowaniu terapii resynchronizującej (CRT), a także weryfikacja hipotezy czy poprawa QoL koreluje z poprawą parametrów klinicznych, elektrokardiograficznych, echokardiograficznych i biochemicznych. Celem badania jest rozważenie tego problemu odpowiadając na pytanie czy chorzy odpowiadający na CRT uzyskują poprawę jakości życia w porównaniu z pacjentami nie odpowiadającymi na CRT . Do badania włączono 60 chorych z przewlekłą niewydolnością serca (NYHA III i IV) pomimo zastosowania optymalnej farmakoterapii, z czasem trwania zespołu QRS>120 ms, LVEF≤35% oraz LVEDd ≥55 mm. W badanej grupie przed CRT przeprowadzono badanie podmiotowe, przedmiotowe, badania laboratoryjne, elektrokardiogram, test sześciominutowego marszu (6-MWT) i badanie echokardiograficzne. Wszyscy chorzy wypełnili test oceny QoL- PGWB. Po 3 miesiącach od CRT chorzy odbyli ambulatoryjną wizytę kontrolną, podczas której powtórzono badania. 3-miesięczną obserwację ukończyło 57 chorych, 3 osoby zmarły. Obserwowano istotne zmniejszenie dolegliwości związanych z niewydolnością serca, zwiększenie tolerancji wysiłkowej, zmniejszenie szerokości zespołów QRS. Odnotowano spadek stężenia NT-proBNP, nie był to jednak wynik istotny statystycznie. W badanej grupie stwierdzono znamienną poprawę QoL, a ; także znamienną poprawę LVEF oraz redukcję LVEDV i LVESV. Wykorzystując kryteria poprawy/ braku zmiany QoL stwierdzono, że badane grupy różniły się QoL wyjściowo. Grupa chorych, w której doszło do poprawy QoL 3 miesiące po CRT wyjściowo charakteryzowała się niższą QoL. W zależności od przyjętych kryteriów odsetek osób odpowiadających na CRT znacznie różnił się w obrębie badanej grupy. Przyjmując jako kryterium odpowiedzi na CRT wzrost dystansu 6-MWT ≥ 10% wyodrębniamy grupę chorych, u których poza pozytywną odpowiedzią na CRT dochodzi do QoL.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; kardiochirurgia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Czarnecka, Danuta

Date:

2010

Date issued:

2010

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-113473

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: