Title:

Pourazowy krwiak okołonamiotowy

Author:

Polak, Jarosław

Subject:

uraz czaszkowo-mózgowy ; namiot móżdżku ; krwiak śródczaszkowy ; mechanizm urazu ; czynniki rokownicze

Abstract:

Praca ma charakter retrospektywny. Materiał badawczy liczący 410 chorych, zawiera pacjentów z pourazowym krwiakiem okołonamiotowym oraz odpowiednio, losowo dobranych chorych, u których krwiaka okołonamiotowego nie stwierdzono, leczonych w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii CM UJ w Krakowie w latach 2003-2008. Analizowano związek pomiędzy obecnością krwiaka okołonamiotowego, charakterystyką kliniczną grupy, obrazem radiologicznym i końcowym wynikiem ocenianym w okresie wczesnym i odległym w skalach GOS, GOSE, MMS, NPI. Krwiak okołonamiotowy stwierdzono u 7,77% chorych po urazie czaszkowo-mózgowym. W analizowanym materiale występuje częściej u osób starszych, z przewagą płci męskiej. Stan kliniczny chorych z krwiakiem okołonamiotowym jest cięższy, w obrazie TK głowy częściej stwierdzono objawy bezpośrednie i pośrednie uszkodzenia pnia mózgu, rozlany uraz typu III i nie operowaną masą śródczaszkową wg klasyfikacji TCDB oraz masywne zmiany ogniskowe i rozlane wg klasyfikacji Wardlowa. Ocena wyników leczenia wykazała większą śmiertelność w grupie z krwiakiem okołonamiotowym w okresie wczesnym i odległym. Różnice statystycznie znamienne na niekorzyść grupy z krwiakiem okołonamiotowym wykazano w GOS, GOSE, MMSE i NPI. Statystyczne analizy jednowymiarowe, jak i modele wielowymiarowe regresji logistycznej wskazują na znaczenie krwiaka okołonamiotowego jako radiologicznego czynnika prognostycznego wyniku leczenia chorego po urazie czaszkowo-mózgowym.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

neurotraumatologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Marek Moskała

Date:

2010

Date issued:

2009

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-111779

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: