Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Badania płytek krwi z wykorzystaniem aptamerów oraz przepływowego systemu mikrowagi kwarcowej z dyssypacją energii

Abstract:

Patologie związane z płytkami krwi odgrywają kluczową rolę w rozwoju chorób układu krążenia. Istnieje zatem potrzeba lepszego poznania mechanizmów patofizjologicznych zależnych od płytek krwi z wykorzystaniem nowych metodologii i narzędzi badawczych. W pierwszej części niniejszej pracy doktorskiej opisano badania farmakologiczne płytek krwi z wykorzystaniem selektywnych aptamerów przeciwtrombinowych HD1 i HD22 oddziałujących z odrębnymi miejscami zewnętrznymi wiążącymi ligandy I (ang. exosite I) i II (ang. exosite II) w cząsteczce trombiny. W drugiej części pracy opisano wpływ mediatorów śródbłonkowych na proces mechanoadhezji płytek krwi do fibrynogenu w warunkach przepływu z wykorzystaniem grawimetryczno-akustycznego przepływowego systemu mikrowagi kwarcowej z dyssypacją energii, QCM-D (ang. Quartz Crystal Microbalance with Dissipation monitoring system). Modulowanie aktywności trombiny, będącej najsilniejszym agonistą płytek krwi, przez aptamery HD1 i HD22 zbadano bezpośrednio w teście agregacji płytek krwi oraz w osoczu ubogopłytkowym i w pełnej krwi ludzkiej. Wykazano, że aptamer HD1 charakteryzował się szerokim przeciwtrombinowym profilem działania w przeciwieństwie do aptameru HD22. Porównanie profilu działania aptameru HD1 i aptameru HD22 pozwoliło na wykrycie funkcjonalnych różnic regulacji aktywności trombiny w zależności od miejsca ich w ; iązania w cząsteczce trombiny. Dzięki zastosowaniu nie tylko analizy agregacji płytek krwi, ale również badania trombogenezy, fibrynogenezy i formowania się zakrzepu w pełnej krwi w przepływie prowadzone przy wykorzystaniu szeregu technik, uzyskano wyniki, które dostarczyły nowej wiedzy w zakresie oceny efektywności i różnego profilu działania aptamerów przeciwtrombinowych HD1 i HD22 i wskazały na istotny potencjał poznawczy i aplikacyjny aptafarmakologii. Druga część pracy koncentruje się na opisie badań procesów hemostazy pierwotnej angażującej reaktywność płytek krwi, których wielokierunkowa odpowiedź wymaga zastosowania szeregu technik badawczych o wysokiej czułości. W szczególności dotyczy to badania mechanizmów mechanoadhezji, zjawiska biomechanicznego, którego natury nie można wyjaśnić korzystając jedynie z klasycznych metod badania płytek krwi. W toku badań przeprowadzonych przy wykorzystaniu systemu QCM-D wykazano, że działanie wybranych mediatorów śródbłonkowych, tj. prostacykliny (PGI2), tlenku azotu (NO) i tlenku węgla (CO) prowadzi do zróżnicowanej odpowiedzi biomechanicznej płytek krwi podczas adhezji do fibrynogenu, co skutkuje odmiennymi właściwościami wiskoelastycznymi biologicznych granic faz utworzonych na powierzchni sensorów. Zróżnicowanie właściwości wiskoelastycznych płytek krwi w zależności od zastosowanego mediatora śródbło ; nkowego działającego na płytki krwi w przepływie znalazło odzwierciedlenie w zróżnicowanej morfologii płytek krwi obserwowanej przy pomocy mikroskopii SEM. Przeprowadzone badania aptafarmakologiczne wskazały na występowanie istotnych różnic funkcjonalnych między oboma zewnętrznymi miejscami wiążącymi ligandy w cząsteczce trombiny i wykazały zupełnie różny profil farmakologicznego działania aptamerów przeciwtrombinowych HD1 i HD22. Badania procesów mechanoadhezji płytek krwi za pomocą techniki QCM-D uwidoczniły złożoność mechanizmów regulacji procesów mechanoadhezji płytek krwi. Wyniki uzyskane w badaniach prowadzonych w ramach niniejszej pracy mogą być pomocne w zrozumieniu regulacji interakcji płytek krwi ze śródbłonkiem.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree grantor:

Rada Dyscypliny Nauki medyczne

Promoter:

Chłopicki, Stefan ; Nowakowska, Maria

Date issued:

2023

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:5079

Call number:

ZB-140226

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jun 5, 2024

In our library since:

Apr 15, 2024

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/5080

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-140226 Jun 5, 2024
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information