Title:

Wsparcie społeczne kobiet rodzących a satysfakcja z opieki położniczej

Author:

Prażmowska, Barbara

Subject:

wsparcie społeczne ; poród ; satysfakcja ; ból

Abstract:

W części teoretycznej pracy przedstawiono poród jako sytuacje trudną dla każdej rodzącej kobiety. Sytuacji, która wymaga udzielania rodzącej wsparcia społecznego rozumianego jako emocjonalne, informacyjne, wartościujące i usługowe. Celem pracy była ocena wsparcia oczekiwanego i otrzymywanego przez rodzące kobiety oraz jego wpływu na poziom satysfakcji z opieki położniczej. W pracy zastosowano następujące metody i narzędzia badawcze : sondaż diagnostyczny, kwestionariusz do oceny wsparcia społecznego, kwestionariusz samooceny (SATI), słowną skalę natężenia bólu, słowną skalę łagodzenia bólu i skala satysfakcji E/P Excellent Poor. Badaniem objęto 358 kobiet rodzących tradycyjnie i podczas porodów rodzinnych. Wyniki badań poddano analizie statystycznej. Badano związki między zmiennymi: wsparcie oczekiwane i otrzymywane, natężenie odczuć bólowych, łagodzenie bólu porodowego , typ porodu, poziom satysfakcji z opieki podczas porodu. Wyniki badań pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: • Kobiety rodzące oczekują każdego rodzaju wsparcia niezależnie od typu porodu od osób towarzyszących. • Na rodzaj oczekiwanego wsparcia nie ma statystycznie istotnego wpływu wiek, wykształcenie, uczestnictwo w szkole rodzenia • Kobiety rodzące rodzinnie otrzymują szerszy zakres wsparcia i uzyskują wyższy ; poziom satysfakcji. • Lęk jako stan i lęk jako cecha mają wyższe wartości u kobiet rodzących tradycyjnie. • Kobiety oczekują złagodzenia odczuć bólowych podczas porodów rodzinnych i tradycyjnych. Ocena natężenia bólu jest podobna w obu typach porodu, natomiast ocena złagodzenia odczuć bólowych przez rodzące jest znacznie wyższa podczas porodu rodzinnego i ma to wpływ na poziom osiąganej satysfakcji przez rodzące.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

położnictwo

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Reroń, Alfred

Date:

2004

Date issued:

2003

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-98988

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: