Title:

Następstwa kliniczne i neuroobrazowe udarów niedokrwiennych mózgu u dzieci

Author:

Kroczka, Sławomir

Subject:

dziecko ; niedowład połowiczy ; udar niedokrwienny mózgu

Abstract:

Badaniami objęto 32 dzieci w wieku 1-15 lat, spośród 45 dzieci z ostrym naczyniopochodnym niedowładem połowicznym, hospitalizowane w latach 1958-1998. W badanej grupie nie było dzieci z udarem niedokrwiennym pourazowym, ani dzieci z wadami serca. Etiologię niedokrwienną udaru wykazano za pomocą badania angiograficznego u 13 dzieci, a u pozostałych za pomocą badania tomokomputerowego z kontrastem. Wśród badanych 11 dzieci stwierdzono niedrożność tętnicy szyjnej wewnętrznej, u 16 wystąpiła niedrożność tętnicy mózgu środkowej, a u 5 dzieci stwierdzono niedrożność tętnicy mózgu przedniej. U 62,5% badanych dzieci udało się wykazać czynnik etiopatogenetyczny niedrożności. U każdego z 32 pacjentów wykonano po roku do 25 lat od wystąpienia udaru badanie kliniczne, psychologiczne oraz badanie tomokomputerowe głowy, a u 9 dzieci ponadto badanie MR i angioMR. Dla oceny klinicznej utrwalonego niedowładu połowiczego użyto zmodyfikowanej 4-stopniowej skali Żuka oraz testu "for clumsy child" Frencha i Berentsa. Oceniono nimi stopień upośledzenia motoryki, sprawność manualną oraz zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego. U każdego dziecka wykonano badanie psychologiczne z oceną sprawności umysłowej, zaburzeń emocjonalnych i zachowania, dojrzałości emocjonalnej oraz neuropsychologicznych cech ogniskowego uszkodzenia oun. Analizowano również częstość występowania padaczki poudarowej. Uzys ; kane dane pozwalają na stwierdzenie, że u wszystkich dzieci wystąpiły trwałe następstwa przebytego udaru niedokrwiennego. U 40,62% dzieci obserwuje się niedowład połowiczy dużego stopnia, a tylko u nielicznych dzieci obserwuje się wyłącznie niezgrabność ruchową. U 65,6% dzieci stwierdzono prawidłowy poziom sprawności umysłowej, ale też często zaburzenia pamięci bezpośredniej i trwałej, koncentracji uwagi, grafomotoryki oraz niedojrzałość emocjonalną. Padaczka poudarowa wystąpiła u 21,87% dzieci. U 90,6% dzieci wykazano w badaniach neuroobrazowych ognisko pozawałowe, któremu w 82,76% towarzyszył zanik korowy, podkorowy lub korowo-podkorowy.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

neurologia ; pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Kaciński, Marek

Date:

2000

Date issued:

2000

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-88668

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: