Title:

Skuteczność manualnej trombektomii aspiracyjnej w wybranych sytuacjach angiograficznych oraz w podgrupach pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST

Author:

Wojdyła, Roman

Subject:

trombektomia ; zawał mięśnia sercowego ; predylatacja ; przezskórna angioplastyka naczyń wieńcowych

Abstract:

Praca doktorska przedstawia analizę grup pacjentów, którzy mogą odnieść szczególną korzyść z zastosowania manualnej trombektomii aspiracyjnej w zawale STEMI. Grupę badaną stanowiło 100 pacjentów z zawałem serca STEMI, leczonych pierwotną PCI, u których wykonano trombektomię aspiracyjną z predylatacją lub bez predylatacji cewnikiem balonowym, a następnie implantowano do tętnicy dozawałowej (IRA) stent. Wyniki kliniczne były korzystniejsze w grupie bez cukrzycy i u pacjentów stabilnych hemodynamicznie. Również w populacji młodszych pacjentów odnotowano lepszy efekt zabiegu, no-reflow i śmiertelność występowały rzadziej w tej grupie. Wyniki nie różniły się w zależności od obecność choroby wielonaczyniowej, płci, czy segmentu IRA. Kategoria thrombus grade 5 była niezależnym predyktorem dla uzyskania po zabiegu przepływu wieńcowego TIMI 3, a płeć męska dla MBG 3 flow po PCI z trombektomią. Nie wykazano niezależnych predyktorów dla zgonu z jakiejkolwiek przyczyny ani dla złożonych punktów końcowych. Korzystniejszy wynik angiograficzny zaobserwowano w grupie trombektomii bez predylatacji przed trombektomią. Powikłania po zabiegu w tym przejściowy zespół no-reflow i bail-outowe użycie inhibitorów GPIIb/IIla częściej obserwowano w grupie trombektomii z predylatacją. Odnotowano trend dla częstszej dyssekcj i typu A 1 nawrotu niedokrwienia >24 godzin od PCI w tej grupie pacjentów. Ponowna ; rewasuklaryzacja, głównie w zakresie IRA występowała częściej w grupie z predylatacją przed trombektomią. Nie stwierdzono różnic śmiertelności w zależności od użytej predylatacji.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Rada Dyscypliny Nauki medyczne

Promoter:

Dudek, Dariusz

Date:

2020

Date issued:

2019

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-132629

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: