Title:

Nowe biowskaźniki ciężkości przebiegu ostrego zapalenia trzustki

Author:

Kolber, Witold

Subject:

interleukina 6 ; uPAR ; ostre zapalenie trzustki ciężkość przebiegu ; czynniki prognostyczne OZT ; niewydolność narządowa

Abstract:

Ostre zapalenie trzustki (OZT) jest jedną z najczęstszych ostrych chorób przewodu pokarmowego. Celem niniejszej pracy była ocena, w jakim stopniu oznaczenia interleukiny 6 (IL-6) oraz osoczowego receptora aktywatora plazminogenu typu urokinazowego (uPAR) mogą mieć znaczenie prognostyczne dla przewidywania ciężkiego przebiegu OZT u pacjentów we wczesnej fazie trwania OZT. Do badania włączono łącznie 95 dorosłych chorych z OZT leczonych w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Powiatowego w Wadowicach . Materiał do badania pobierano w dniu przyjęcia oraz po 48 i 72 godz. od wystąpienia objawów OZT. W grupie badanej w oparciu o zmodyfikowana klasyfikację Atlanta 2012 u29 (30,5%) chorych zdiagnozowaną łagodna postać OZT (mild acute pancreatitis- MAP), w przypadku 58(61%) chorych postać średnio ciężką (moderately severe acute pancreatitis- MSAP) oraz u 8 (18,5%) postać ciężką zapalenia trzustki (severe acute pancreatitis – SAP). U pacjentów z SAP w chwili przyjęcia obserwowano znamiennie wyższe stężenia IL-6 w surowicy w porównaniu do postaci MAP i MSAP. Dodatkowo, w obu pozostałych dniach badania, stężenie IL-6 było dodatnio skorelowane z długością hospitalizacji, punktacją w skali Ransona, a także z wczesnymi markerami ostrej niewydolności nerek (AKI) tj. KIM-1 i L-FABP oraz markerami dysfunkcji śródbłonka (Ang-2 oraz sFlt-1). Potwierdzono również obecność korelacji pomiędzy stężeniem IL ; -6 w surowicy oraz dobrze rozpoznawanymi w praktyce klinicznej markerami stanu zapalnego tj. całkowitą liczbą leukocytów oraz bezwzględną liczbą neutrofili, stężeniem białka C reaktywnego oraz prokalcytoniny. Wykazano, że stężenie uPAR w surowicy w chwili przyjęcia pozwala na prognozowanie SAP, niewydolności narządowej (głównie ostrego uszkodzenia nerek oraz niewydolności sercowo-naczyniowej), czy podjęcia decyzji o przeniesieniu pacjenta do oddziału intensywnej opieki medycznej. Wykazano również istnienie korelacji pomiędzy stężeniem uPAR w surowicy oraz laboratoryjnymi markerami uszkodzenia wątroby tj. AST, ALT i bilirubiną. Pomimo obiecujących wstępnych wyników, należy ostrożnie formułować wnioski końcowe w zakresie wdrożenia oznaczeń uPAR w celu prognozowaniu SAP. Badania wymagają potwierdzenia dotychczasowych obserwacji w grupie o większej liczebności, w szczególności pacjentów z SAP. Na tę chwilę należy uznać, że oznaczanie stężenia uPAR w surowicy w celu prognozowania ciężkości przebiegu OZT we wczesnej fazie rozwoju choroby nie wnosi większych korzyści od stosowanych rutynowo i uznanych testów tj. CRP, PCT, czy D-dimery.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego ; chirurgia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Kuśnierz-Cabala, Beata

Date:

2019

Date issued:

2019

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-130610

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
×

Citation

Citation style: