Title:

Wczesne markery powikłań infekcyjnych po laparoskopowych operacjach jelita grubego wykonywanych z powodu raka

Author:

Wierdak, Mateusz

Subject:

laparoskopia ; rak jelita grubego ; markery zapalne ; powikłania infekcyjne ; ERAS

Abstract:

Wstęp: Zabiegi operacyjne w zakresie jelita grubego z powodu raka (RJG) charakteryzują się wysokim odsetkiem powikłań infekcyjnych Laparoskopia podobnie jak zastosowanie protokołu opieki okołooperacyjnej opartej o założenia Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), przyczynia się do zmniejszenia odsetka powikłań oraz skrócenie czasu hospitalizacji. Stwarza to niebezpieczeństwo, że u części chorych do rozwoju ciężkich powikłań może dojść po wypisie ze szpitala. Cel: Określenie przydatności oznaczania białka C-reaktywnego (CRP), interleukiny-6 (Il-6), prokalcytoniny (PCT), osoczowego białka amyloidu A (SAA) i albumin w okresie okołozabiegowym jako wczesnych wskaźników powikłań infekcyjnych u chorych operowanych laparoskopowo z powodu RJG, z zastosowaniem protokołu ERAS. Metodyka i materiał: Pacjenci poddani planowej laparoskopowej resekcji RJG, w latach 2014-2016. Krew żylna pobrana została od chorych przed zabiegiem operacyjnym oraz w kolejnych trzech dobach pooperacyjnych (DPO). Chorzy przydzieleni zostali na dwie grupy. W grupie 1 znaleźli się chorzy niepowikłani. W grupie 2 znaleźli się pacjenci, u których zostały stwierdzone powikłania infekcyjne. Przeanalizowano zmiany stężeń białek osocza (CRP, PCT, IL6, SAA oraz albumin) w okresie okołooperacyjnym. Wyniki: Poziomy wszystkich analizowanych białek (CRP, PCT i IL-6) Różnią się pomiędzy grupami już w 1 DPO. Najlepsze parametry uzyskuje się dla oznaczeń IL 6 w 2 DPO (wartość odcięcia (WO) 78,04 ng/ml ), natomiast dla CRP i PCT w 3 DPO [CRP: WO-129 mg/l ; PCT: WO-0,244ng/ml. Analiza ROC wskazało na IL- 6 w 2 DPO, jako najlepszy pojedynczy marker wystąpienia powikłania infekcyjnego. W przypadku oznaczeń Il-6 w 2 DPO i CRP oraz PCT w 3 DPO ujemny wynik 2 z 3 testów definiuje grupę bez powikłań infekcyjnych ze 100 % czułością i 81 % swoistością.CRP jak i SAA różnią się pomiędzy grupami już od 2 DPO. Obydwa testy uzyskują najlepsze parametry w 3 DPO (SAA WO - 1190 mg/l ; CRP WO - 186 mg/l). Analiza krzywych ROC nie różnic w AUC dla krzywych CRP i SAA we wszystkich DPO. Obydwie grupy różnią się pod względem stężenia albumin już od 2 DPO. Największą czułość i swoistość test uzyskuje w 3 DPO (WO 32 g/l ). W obydwu grupach zauważono spadek poziomu albumin w pierwszej dobie pooperacyjnej, jednak w grupie pacjentów niepowikłanych poziom w kolejnych dobach ulegał stabilizacji inaczej niż w grupie pacjentów z powikłaniem infekcyjnym.Wnioski: Seryjne oznaczanie wszystkich analizowanych markerów w okresie okołozabiegowym może być użyteczne w rozpoznawaniu pooperacyjnych powikłań infekcyjnych i być użyteczne w monitorowaniu pacjentów po laparoskopowych zabiegach chirurgii kolorektalnej. Najlepszym pojedynczym markerem jest oznaczenie IL-6 w 2 DPO.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego ; onkologia ; chirurgia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Michał Pędziwiatr

Date:

2018

Date issued:

2018

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-130753

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: