Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Jakość życia i jej determinanty w grupie kobiet powyżej 65. roku życia korzystających z form edukacji seniorów

Abstract:

Wstęp. W obliczu starzejącego się społeczeństwa wiedza na temat czynników determinujących jakość życia nabiera znaczenia. Otwarcie się na edukację permanentną podyktowane m.in. postępem cywilizacyjnym świadczy o postawie odpowiedzialności za własne życie oraz wpływa pozytywnie na jakość własnej starości. Ze względu na narastającą feminizację starości, odmienną socjalizację życia kobiet i mężczyzn niemożliwe jest zrozumienie procesu starzenia się bez prowadzenia odrębnych analiz dla obu płci.Celem pracy jest ocena jakości życia i jej determinantów w grupie kobiet powyżej 65. roku życia (z uwzględnieniem grup wiekowych), korzystających z różnych form edukacji seniorów.Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród mieszkanek powiatu tarnowskiego w wieku 65+: 205 aktywnych edukacyjnie seniorek (grupa I) oraz 207 kobiet przebywających w środowisku domowym, niekorzystających z edukacji senioralnej (grupa II). Dokonano podziału wg następujących kryteriów wiekowych: wiek starszy (65-75 lat), podeszły (76-85 lat) i sędziwy (>85 lat). W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego oraz techniką wywiadu standaryzowanego. Zastosowano następujące narzędzia zbierania danych: kwestionariusz jakości życia WHOQoL-AGE, skalę złożonych czynności życia codziennego IADL, geriatryczną skalę oceny depresji GDS, krótką skalę oceny potrzeb osób starszych Camberwell, skalę wsparcia społeczne ; go SSL-12I oraz autorski kwestionariusz wywiadu. Badania przeprowadzono w okresie styczeń 2016 – styczeń 2017. Wyniki. Kobiety z grupy I uzyskiwały istotnie wyższe wyniki w zakresie globalnej jakości życia w porównaniu z kobietami z grupy II, przy czym najniższe wyniki w skali WHOQoL-AGE dotyczyły seniorek w wieku sędziwym. Jakość życia kobiet z grupy I zależała od ich sytuacji materialnej. Większa liczba chorób przewlekłych wiązała się z niższą ogólną jakością życia (zależność ta była silniej wyrażona w grupie II). W obu grupach QoL była determinowana poziomem aktywności fizycznej (korelacje dodatnie). Seniorki z grupy I wykazywały wyższy poziom sprawności w wykonywaniu złożonych czynności życia codziennego w porównaniu do kobiet z grupy II, a najwyższym poziomem sprawności cechowały się seniorki z najmłodszych grup wiekowych. W obu grupach wyższy stopień sprawności w skali IADL wiązał się z wyższą jakością życia badanych. Z kolei wyższy wynik GDS wiązał się z niższą QoL w obu grupach, a zależność ta była najsilniej wyrażona u kobiet w wieku sędziwym. Seniorki z grupy II istotnie wyżej oceniły zarówno wsparcie ogólne, jak i każdą z podskal SSL-12I. Wraz z wyższą punktacją na skali SSL-12I poziom jakości życia badanych w obu grupach wzrastał. Seniorki z obu grup miały najwięcej potrzeb fizycznych. Kobiety z grupy II deklarowały więcej wszystkich rodzajów potrzeb (za wyjątkiem n ; iezaspokojonych potrzeb środowiskowych) w odróżnieniu od seniorek z grupy I. W grupie II większa liczba potrzeb we wszystkich kategoriach w sposób istotny wiązała się z obniżeniem punktacji WHOQoL-AGE.Wnioski. Seniorki korzystające ze zorganizowanych form edukacji uzyskiwały wyższy poziom sprawności w zakresie złożonych czynności dnia codziennego oraz wyższy poziom jakości życia. Wiek, status materialny, aktywność fizyczna oraz stopień sprawności mają wpływ na wskaźniki jakości życia seniorek. Najlepsze wyniki uzyskały najmłodsze kobiety z grupy I.Postulaty. Kontynuacja badań jakości życia seniorów z podziałem na płeć badanych. Wykorzystanie praktyczne wyników badań w opracowywaniu strategii promujących zdrowie kobiet w wieku 65+ w populacji miasta i powiatu tarnowskiego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

zdrowie publiczne

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Barnaś, Edyta ; Kołpa, Małgorzata

Date issued:

2018

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4275

Call number:

ZB-128618

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

May 6, 2019

Number of object content hits:

7

Number of object content views in PDF format

1

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4276

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-128618 Mar 13, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information