Title:

Ocena kardiotoksyczności doksorubicyny u pacjentów z chłoniakami w materiale własnym Kliniki Hematologii

Author:

Sobociński, Marcin

Subject:

kardiotoksyczność ; doksorubicyna ; chłoniak ; rozkurcz ; echokardiografia

Abstract:

W niniejszej pracy analizowano grupę 219 pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka leczonych cyklami chemioterapii zawierającymi doksorubicunę. W grupie 118 pacjentów analizowanych retrospektywnie stwierdzono że najsilniejszym czynnikiem ryzyka incydentu sercowo-naczyniowego który zwiększa ryzyko wystąpienia kardiotoksyczności jest nadciśnienie tętnicze. W grupie 101 pacjentów analizowanych prospektywnie stwierdzono wczesne objawy niewydolności serca w badaniu echokardiograficznym u 55 (55%) pacjentów leczonych chemioterapią I rzutu z doksorubicyną: stwierdzono częstsze występowanie samodzielne dysfunkcji skurczowej (30%) i rozkurczowej (20%) niż obu tych postaci jednocze¬śnie (5%). W ocenie porównawczej obu grup w okresie obserwacji wynoszącym 5 lat stwierdzono 20 zgonów sercowych (11 nagłych i 9 wtórnych do postępującej niewydolności krążenia) w grupie retrospektywnej w porównaniu do braku zgonów sercowych w grupie prospektywnej. Wykonanie echokardiografii i stwierdzenie dysfunkcji skurczowej lub rozkurczowej przed leczeniem jak i po 3 cyklu leczenia umożliwiło wdrożenie pierwotnej kardioprotekcji - dalszego le¬czenia doksorubicyna liposomalną. Nie stwierdzono różnicy w skuteczności leczenia (osiągnięcia całkowitej remisji - CR) u pacjentów z rozpoznanym DLBCL leczonych cyklami z konwencjonalną (CR 77.5%) lub liposomalną (CR 90%) postacią doksorubicyny.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

hematologia ; choroby układu krążenia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Wojciech Jurczak

Date:

2017

Date issued:

2016

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-126657

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: