Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Motywy wyboru zawodu pielęgniarki, ich uwarunkowanie i przeobrażenia w toku kształcenia na studiach pielęgniarskich pierwszego stopnia

Abstract:

Ogólnym celem badań prezentowanych w pracy było pogłębienie wiedzy na temat motywacji wyboru zawodu pielęgniarki u studentów podejmujących ten zawód.W ramach tak szeroko zakrojonego celu ogólnego sformułowano następujące problemy badawcze:1. Jakie motywy wyboru zawodu pielęgniarki występują u osób podejmujących studia pielęgniarskie i jaka jest proporcja motywów o charakterze prospołecznym w stosunku do motywów o charakterze egocentrycznym?2. Czy i w jakim stopniu wybrane czynniki, takie jak: świadomy i dobrowolny charakter decyzji wyboru zawodu, wiedza o zawodzie pielęgniarki, postrzeganie wizerunku zawodu pielęgniarki, empatia, poczucie koherencji i system wartości mają związek z prospołeczną motywacją wyboru studiów pielęgniarskich?3. Jakie zmiany charakteru i natężenia motywacji do wykonywania zawodu pielęgniarki obserwuje się w trakcie kolejnych lat studiów na kierunku pielęgniarstwo?4. Jakie zmiany w zakresie wybranych czynników psychospołecznych: postrzeganie wizerunku zawodu pielęgniarki, poziom empatii, poziom poczucia koherencji oraz system hierarchii wartości obserwuje się w trakcie kolejnych lat studiów na kierunku pielęgniarstwo?5. Czy charakter motywacji do wykonywania zawodu pielęgniarki wpływa na ocenę trafności dokonanego wyboru dokonywaną na kolejnych latach studiów na kierunku pielęgniarstwo?, Przeprowadzone badania miały charakter longitudinalny i składały s ; ię z trzech kolejno następujących po sobie etapów: 2012 rok – I etap, 2013 rok – II etap i 2014 rok – III etap. Badania prowadzono na początku każdego kolejnego roku akademickiego, w tej samej grupie 196 studentów kierunku Pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia, w czterech uczelniach regionu małopolskiego.W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i następujące narzędzia badawcze: autorski kwestionariusz ankiety, Skalę Motywacji Wyboru i Nauki Zawodu Pielęgniarki/Pielęgniarza własnego autorstwa, Indeks Reaktywności Interpersonalnej M.H. Davisa, Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC 13) i Listę Wartości Osobistych – LWO Z. Juczyńskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:Dominującą motywacją wyboru studiów pielęgniarskich u badanych studentów była motywacja prospołeczna. W grupie motywów prospołecznych najwyższe natężenie wykazały motywy o charakterze typowo altruistycznym.Studenci, którzy decyzję o wyborze studiów pielęgniarskich podjęli świadomie i samodzielnie, posiadali większą wiedzę o zawodzie pielęgniarki przed podjęciem studiów pielęgniarskich, bardziej pozytywnie postrzegali wizerunek zawodu pielęgniarki wykazywali wyższe natężenie motywów ukierunkowanych na dobro innych. Ponadto posiadali wyższy poziom empatii w podskalach - empatycznej troski i przyjmowania perspektywy oraz wyższy poziom poczucia koherencji, towarzyszący ; altruistycznej motywacji wyboru studiów pielęgniarskich. Przeprowadzone badania nie wykazały związku wysokiej pozycji wartości prospołecznych w systemie wartości badanych z motywacją wyboru zawodu pielęgniarki. Dominującą motywacją do wykonywania zawodu pielęgniarki w kolejnych latach studiów pielęgniarskich okazała się motywacja prospołeczna. Najwyższe natężenie prospołecznej motywacji do wykonywania zawodu badani prezentowali na drugim roku studiów i chociaż zmniejszyło się ono na trzecim roku studiów, to wciąż było wyższe niż prezentowane na pierwszym roku. Percepcja wizerunku zawodu pielęgniarki w kolejnych latach studiów stawała się stopniowo bardziej negatywna, a poziom empatii obniżał się, co stało się szczególnie widoczne w różnicy pomiędzy drugim a trzecim rokiem studiów. Z kolei poziom globalnego poczucia koherencji i jego komponent – poczucia zrozumiałości i poczucia zaradności zwiększał się w kolejnych latach studiów. W kolejnych latach studiów zmniejszyło się znaczenie wartości prospołecznych w systemie wartości badanych studentów. Studenci kierowani motywacją prospołeczną wyboru studiów pielęgniarskich częściej potwierdzali trafność dokonanego wyboru zawodu pielęgniarki w kolejnych latach studiów. Siła związku pomiędzy motywacją prospołeczną wyboru zawodu a pozytywną oceną trafności wyboru studiów pielęgniarskich wzrastała w miarę postępu edukacji pielęgniarskiej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pielęgniarstwo

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Motyka, Marek

Date issued:

2016

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4176

Call number:

ZB-126424

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2023

In our library since:

Jun 27, 2017

Number of object content hits:

14

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4177

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-126424 Mar 16, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information