Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp z komputerów Biblioteki Medycznej UJ CM.

Tytuł: Analiza wskazań do przezżylnego usuwania elektrod endokawitarnych u pacjentów ze stymulatorem, kardiowerterem-defibrylatorem i stymulacją resynchronizującą

Abstrakt:

Wstęp:Liczba implantacji urządzeń sterujących rytmem serca (PM, ICD, CRT) wzrasta z roku na rok w związku z rozszerzającymi się wskazaniami do stosowania tej terapii. Postęp medycyny prowadzi z jednej strony do wydłużenia życia chorych, a z drugiej do skomplikowania układów stymulujących składających się niekiedy z kilku elektrod wewnątrzsercowych i puszki urządzenia. Wobec ograniczonej ilości energii w baterii istnieje konieczność powtarzających się zabiegów wymian puszki urządzenia będących reoperacją chirurgiczną. Pacjenci poddawani reoperacjom, często wiekowi i schorowani, są podatni na powikłania infekcyjne. Wydłużona obecność licznych elektrod w ciele człowieka sprzyja ich uszkodzeniom. Prawdopodobnie powyższe czynniki są odpowiedzialne za rosnącą ilość odległych powikłań elektroterapii.Równolegle w ostatnich dwóch dekadach rozwinęły się techniki przezżylnego usuwania elektrod endokawitarnych (TLE) będące alternatywą do metod kardiochirurgicznych.Cel:Celem pracy jest analiza wskazań do przezżylnego usuwania elektrod endokawitarnych u pacjentów Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, w odniesieniu do zastosowanych technik implantacji oraz pozostałych czynników powikłań przewlekłej stymulacji serca związanych z pacjentem i implantowanym układem sterującym rytmem serca. ; Metody:Badanie obejmuje dane z rejestru pacjentów kierowanych, do Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, do przezżylnego usuwania elektrod endokawitarnych. Dane do rejestru wprowadzano prospektywnie od rozpoczęcia tego typu zabiegów w Krakowie, czyli od października 2011 roku. Analizą objęto tych chorych, którzy spełniali kryteria do zabiegów TLE wg konsensusu HRS. Dodatkowo dla pacjentów z obecnymi w układzie sercowo-naczyniowym elektrod z rodziny Sprint Fidelis oraz Riata i Riata ST zastosowano wytyczne Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego dla elektrod z rodziny Sprint Fidelis oraz Riata i Riata ST. Stosowano także wskazania nieobjęte powyższymi dokumentami jak usuwanie przezżylne elektrod w przypadku perforacji serca i przy istotnej wadzie trójdzielnej.Kryteriami włączającymi do badania były: przeprowadzenie zabiegu TLE, czas przebywania najstarszej elektrody kwalifikowanej do usunięcia wynoszący min. 12 miesięcy lub konieczność zastosowania dodatkowych narzędzi w przypadku usuwania młodszych elektrod.Kryteriami wykluczającymi z badania były: usunięcie elektrod młodszych niż 12 miesięcy, które nie wymagały zastosowania dodatkowych narzędzi podczasusuwania, usunięcie elektrod metodą kardiochirurgiczną.Populację podzielono na 4 podgrupy wg głównego wskazania do TLE. W przypadku istnienia większej ilości wskazań do zabiegu TLE (np. obecność nieczynnych elektrod i infekcyjne zapalenie wsierdzia), przyjmowano jako wskazanie główne te, które posiada wyższą klasę wskazań do TLE wg konsensusu HRS: Grupa A - wskazania infekcyjne (infekcja systemowa: sepsa i/lub zapalenie wsierdzia pewne, prawdopodobne). Grupa B - wskazania infekcyjne (infekcja miejscowa, infekcja miejscowa z cechami ogólnej nie spełniająca kryteriów pewnego rozpoznania LDIE). Grupa C - wskazania nieinfekcyjne (usuwanie nieczynnych/uszkodzonych elektrod). Grupa D - wskazania nieinfekcyjne (usuwanie elektrod w przypadku rozbudowy układu).Zastosowano precyzyjnie omówione kryteria kwalifikacji do każdej grupy wskazań. Omówiono szczegółowo każdą grupę wskazań i porównano je między sobą. Wskazano także na sposób rozróżnienia pomiędzy najczęściej w ośrodku występującymi wskazaniami klasy II do TLE wg konsensusu HRS na klasę IIa i IIb w oparciu o badanie drożności naczyń żylnych.Dokonano oceny przydatności wybranych czynników na występowanie uszkodzeń elektrycznych elektrod. Dodatkowo oceniono przydatność wskaźników zapalnych takich jak leukocytoza i CRP do rozpoznawania powikłań stałej stymulacji serca w oparciu o krzywe ROC, podając optymalne punkty odcięcia dla tych wskaźników. ; Wyniki:W okresie od X.2011 do VII.2015 wykonano zabiegi przezżylnego usunięcia elektrod metodą Cook’a u 300 pacjentów (106 K) w wieku 19,1-88,6 lat (śr. 67,2), z 549 obecnymi w sercu elektrodami, spełniających kryteria włączenia do badania. W poszczególnych grupach wskazań A, B, C i D było odpowiednio 24, 35, 174 i 67pacjentów. Grupa A, obok grupy D, miała największy odsetek kontaktów z opieką medyczną w ciągu ostatniego roku. Grupa A charakteryzowała się największym odsetkiem pacjentów ze zbędnymi/nieczynnymi elektrodami. Najliczniejsza grupa C wyróżniała się istotnie najlepszą wydolnością narządu krążenia mierzoną klasą NYHA i LVEF. Najmniej elektrod w układzie sercowo- naczyniowym, licząc na pojedynczego pacjenta, było w grupie D, wymagającej rozbudowy do bardziej skomplikowanych układów.Liczba uprzednio wykonywanych zabiegach na układach stymulujących była największa w grupie pacjentów ze wskazaniami infekcyjnymi.Pacjenci z innych ośrodków istotnie częściej kierowani byli do zabiegów TLE w I klasie wskazań, a istotnie rzadziej w klasie IIb.Czynnikami ryzyka rozwoju zapalenia wsierdzia w badanej populacji okazały się: wysoka klasa NYHA, obecność zbędnych/nieczynnych elektrod oraz kontakty z opieką medyczną z wyłączeniem kontaktów związanych z dializoterapią. Pacjenci z infekcją miejscową w stosunku do grupy wskazań nieinfekcyjnych mieli wyraźnie więcej kontaktów z opieką medyczną w ciągu ostatniego roku.W wymienionej analizie najsilniejszym czynnikiem wpływającym na uszkodzenia elektrod okazała się okazała się obecność elektrody kardiowerterowo-defibrylującej oraz implantacja elektrod metodą nakłucia żyły w przeciwieństwie do wenesekcji żyły odpromieniowej.Wykazano przydatność podwyższonej leukocytozy powyżej 13,45x103/ul oraz CRP>68,2 mg/L w rozpoznawaniu infekcyjnego zapalenia wsierdzia związanego z układem stymulującym oraz brak przydatności tych parametrów dla rozpoznawania infekcji miejscowej. ; Wnioski:1. Analiza danych z prospektywnie prowadzonego rejestru pacjentów kierowanych do TLE z podziałem na 4 główne grupy wskazań pozwala na szczegółową analizę wskazań do TLE.2. Większość chorych (64%) była kwalifikowana do zabiegów TLE w klasie IIb wskazań wg konsensusu HRS co nasuwawątpliwości na temat aktualności zaleceń HRS.3. Wskazania do zabiegów TLE różniły się pomiędzy pacjentami pozostającymi pod opieką ośrodka wykonującego zabiegi TLE a pacjentami kierowanymi z innych ośrodków, co dowodzi braku dostępności zabiegów TLE w Polsce.4. Kobiety stanowiły około 1⁄3 pacjentów kwalifikowanych do TLE.5. W grupie wskazań infekcyjnych przeważali chory z infekcją miejscową (59%) w porównaniu do infekcyjnego zapalenia wsierdzia.6. Czynnikiem sprzyjającym występowaniu LDIE okazała się niewydolność serca, obecność zbędnych/nieczynnych elektrod oraz kontakty z opieką medyczną.7. Markery stanu zapalnego takie jak leukocytoza i CRP mogą być przydatne do rozpoznawania LDIE, jednak nie mają zastosowania dla rozpoznawania infekcji miejscowej.8. Dominującymi wskazaniami do zabiegów TLE w badanej populacji były dysfunkcje elektrod.9. Czynnikami sprzyjającymi uszkodzeniu elektrycznemu elektrod okazały się: implantacja elektrody metodą punkcji żyły w przeciwieństwie do wenesekcji, przedsionkowa lokalizacja elektrody oraz obecność elektrody ICD.

Miejsce wydania:

Kraków

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

choroby układu krążenia

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promotor:

Barbara Małecka

Data wydania:

2016

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4133

Sygnatura:

ZB-124733

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 maj 2021

Data dodania obiektu:

18 sty 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

12

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

12

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4133

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-124733 24 maj 2021
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji