Obiekt

Tytuł: Związek występowania markerów stresu oksydacyjnego i sposobu zakończenia ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu w korelacji ze stanem noworodka

Abstrakt:

Niska masa urodzeniowa odpowiada za 69,6% zgonów noworodków oraz 66,4% zgonów wewnątrzmacicznych. Wykazano ze około 10% umieralności okołoporodowej jest konsekwencją wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania płodu, które wiąże się z również z wystąpieniem powikłań w późniejszych okresach życia dziecka czy chorób ujawniających się w wieku dojrzałym.Większość uczonych odnosi termin wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania do sytuacji, w której płód z przyczyn patologicznych nie wykorzystał potencjału swojego wzrastania. Uważa się, że hipotrofia płodu jest następstwem zaburzeń homeostazy jednostki płodowo-łożyskowej oraz niewydolności łożyska. Etiopatogeneza tego procesu może być wieloczynnikowa, jednak w wielu przypadkach pozostaje idiopatyczna. W licznych badaniach i doniesieniach naukowych potwierdzono udział stresu oksydacyjnego w patogenezie IUGR, jednak dokładna patogeneza tego zjawiska nie została do końca wyjaśniona. Związek pomiędzy występowaniem stresu oksydacyjnego, a sposobem rozwiązania ciąży i stanem ogólnym noworodka pozostaje kontrowersyjny. Celem przeprowadzonego badania było określenie zależności występowania markerów stresu oksydacyjnego od sposobu zakończenia ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu w korelacji ze stanem noworodka. Postawiono następujące problemy badawcze:• Jakie zależności istnieją pomiędzy poziomem markerów stresu ok ; sydacyjnego we krwi obwodowej a występowaniem IUGR?• Jaki jest związek pomiędzy występowaniem markerów stresu oksydacyjnego we krwi obwodowej w ciążach powikłanych IUGR a sposobem zakończenia ciąży (niepowikłany poród drogami natury lub cięcie cesarskie)?• Jakie związki występują pomiędzy punktacją w skali Apgar jako niezależnym markerem stanu zdrowia noworodka w 1., 3., i 5. minucie po urodzeniu, a poziomem markerów stresu oksydacyjnego we krwi odwodowej oraz sposobem zakończenia ciąży powikłanej IUGR?Badanie miało charakter prospektywny, kohortowy i objęło 80 kobiet ciężarnych hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Perinatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w okresie od 01.04.2014-01.02.2015. Do badania włączono kobiety w ciąży donoszonej pomiędzy 37. a 42. tygodniem ciąży. W badaniu zastosowano dobór losowy pacjentek. Udział w badaniu był dobrowolny, a pacjentki zostały poinformowane o istocie i celowości jego wykonania oraz wyraziły pisemną zgodę na wzięcie w nim udziału. Możliwość rezygnacji z dalszego udziału przysługiwała na każdym etapie trwania badania. Zgodę na przeprowadzenie badań nr KBET/324/B/2014 wydała Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Badanie przeprowadzono ze środków finansowych pracy statutowej o nr K/ZDS/004712, przyznanych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. ; W badaniu wyodrębniono ; :• Grupę pierwszą (I, badaną, n=40) – kobiety w ciąży powikłanej IUGR.• Grupę drugą (II, kontrolną, n=40) – kobiety w ciąży fizjologicznej.W grupie I rozpoznanie postawiono na podstawie badania ultrasonograficznego określającego masę płodu poniżej 10. centyla dla danego wieku ciążowego datowanego na podstawie badania USG w I trymestrze ciąży. Pomiar został wykonany dwukrotnie przez dwóch niezależnych położników w celu zminimalizowania ryzyka błędnej diagnozy, a wartości oszacowanej w ten sposób masy płodu odniesiono do siatki centylowej. Warunkiem późniejszego włączenia pacjentek do badania było potwierdzenie niskiej (znajdująca się poniżej 10. centyla dla wieku ciążowego) urodzeniowej masy ciała dziecka. Grupę II stanowiło 40 kobiet, u których ciąża przebiegała bez uchwytnych powikłań oraz chorób towarzyszących. Elementami wykluczającymi udział w badaniu były choroby przewlekłe rozpoznane przed ciążą lub w trakcie jej trwania, wady strukturalne oraz chromosomalne płodu, infekcje wewnątrzmaciczne, palenie tytoniu oraz ciąża wielopłodowa. Cel pracy został osiągnięty w oparciu o poniższe analizy.• Analizę dokumentacji medycznej pacjentek i ocenę poniższych parametrów klinicznych dotyczących matki w okresie okołoporodowym:o wiek oraz wykształcenie,o liczba przebytych ciąż oraz porodów,o leki stosowane w czasie trwania ciąży,o nałogi,o wynik ostatniego przedporodowego badania USG ( ; w tym ocena szacowanej masy płodu (EFW), współczynnika mózgowo-pępowinowego (CPR), maksymalnej kieszonki płynowej (MVP)),o wynik badań laboratoryjnych (w tym morfologii oraz jonogramu rutynowo oznaczanych w oddziale w okresie okołoporodowym),o sposobu zakończenia ciąży. • Analizę dokumentacji medycznej noworodka i ocenę poniższych parametrów klinicznych dotyczących dziecka w okresie okołoporodowym:o płci,o masy urodzeniowej oraz długości ciała,o punktacji w skali Apgar w 1., 3. i 5. minucie po urodzeniu.• Ocenę wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w surowicy krwi kobiet ciężarnych:o aktywność katalazy (CAT),o aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD),o całkowitą zdolność antyoksydacyjną osocza (FRAP). W celu dokonania analizy sposobu zakończenia ciąży w obrębie badanych grup I i II wyodrębniono 3 podgrupy: a) kobiety, które rodziły siłami natury (PSN), b) kobiety, których poród odbył się na drodze pierwotnego cięcia cesarskiego (wykonywanego ze wskazań elektywnych, pozapołożniczych, bez towarzyszącego zagrożenia płodu, PCC),c) kobiety których ciąża zakończyła się wtórnym cięciem cesarskim (wykonywanym w trakcie trwania porodu, z uwagi na pogarszający się stan płodu lub brak postępu porodu, WCC).Dodatkowo przeanalizowano wpływ indukcji porodu na wyniki uzyskane w poszczególnych grupach. ; Na podstawie przeprowadzonej analizy postawiono następujące wnioski:1. W grupie ciąż z ; wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania, we krwi obwodowej matki występowały istotnie niższe wartości wszystkich badanych markerów stresu oksydacyjnego (całkowitej zdolności antyoksydacyjnej osocza, dysmutazy ponadtlenkowej oraz katalazy). Ponadto obserwowano pewne różnice w aktywności katalazy i całkowitej zdolności antyoksydacyjnej osocza w zależności od występowania wewnątrzmacicznych zaburzeń wzrastania oraz sposobu rozwiązania ciąży.2. Badanie wykazało, że noworodki z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania charakteryzują się gorszym stanem zdrowia mierzonym w skali Apgar w 1., 3. i 5. minucie po porodzie. Nie potwierdzono jednak, aby wpływ IUGR na stan zdrowia noworodka był modyfikowany sposobem rozwiązania ciąży oraz poziomem markerów stresu oksydacyjnego.3. Nie obserwowano, aby wpływ płodowych zaburzeń wzrastania na stan zdrowia noworodka mierzony skalą Apgar zależał od zastosowania indukcji porodu.4. W toku przeprowadzonych analiz potwierdzono zależność występowania wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania od parametrów oceny noworodka w badaniu ultrasonograficznym (szacowanej masy płodu i wymiaru największej kieszonki płynu owodniowego). Nie stwierdzono natomiast, aby zależność płodowych zaburzeń wzrastania z ocenianymi parametrami związana była ze sposobem rozwiązania ciąży czy indukcją porodu.5. Wyniki badania sugerują, że rozpoznanie wewnątrzmacicznego zahamow ; ania wzrastania, niska wartość szacowanej masy płodu i nieprawidłowe wartości współczynnika mózgowo- pępowinowego (<1,08) mogą być niezależnymi predyktorami ryzyka gorszego stanu zdrowia noworodka mierzonego skalą Apgar, natomiast stwierdzony badaniem ultrasonograficznym wymiar największej kieszonki płynu owodniowego < 2cm może wskazywać na zwiększone ryzyko wykonania wtórnego cięcia cesarskiego.

Miejsce wydania:

Kraków

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

położnictwo

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promotor:

Huras, Hubert

Data wydania:

2015

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4063

Sygnatura:

ZB-124234

Język:

pol

Prawa dostępu:

nieograniczony

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 cze 2023

Data dodania obiektu:

13 kwi 2016

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 227

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

114

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4063

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-124234 26 cze 2023

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji