Title:

Badanie udziału jonotropowych receptorów glutaminianergicznych NMDA i AMPA w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych

Author:

Wolak, Małgorzata

Subject:

leki przeciwdepresyjne ; receptor glutaminianergiczny ; ligand ; test Porsolta

Abstract:

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej było zbadanie udziału jonotropowych receptorów glutaminianergicznych w mechanizmach działania wybranych leków przeciwdepresyjnych. Do eksperymentów wybrano imipraminę, fluoksetynę, milnacipran, escitalopram oraz reboksetynę. Dla zbadania aktywności przeciwdepresyjnej przeprowadzono test wymuszonego pływania (Porsolta) na myszach. Wyznaczono dawkozależności badanych substancji w tym teście. Leki przeciwdepresyjne podawano łącznie z ligandami receptorów jonotropowych: kwasem N-metylo-D-asparaginowym i CGP37849 (agonista i antagonista NMDA) oraz CX614 i NBQX (pozytywny modulator i antagonista AMPA). Dla wykluczenia wyników fałszywie pozytywnych przeprowadzono badanie aktywności lokomotorycznej zwierząt. Kolejne badania przeprowadzono na szczurach, którym podawano imipraminę, fluoksetynę, escitalopram oraz milnacipran przez okres 14 dni. Celem eksperymentu było zbadanie wpływu chronicznego podawania leków przeciwdepresyjnych na poziom podjednostek GluN2A, GluN2B (receptora NMDA) oraz GluA1 (receptora AMPA) w korze mózgowej. Badania te przeprowadzono przy pomocy techniki Western blot.W przeprowadzonych badaniach wykazano, że antagonista receptora NMDA – CGP37849 nasila aktywność przeciwdepresyjną badanych leków z wyjątkiem fluoksetyny. Agonista tego receptora hamuje aktywność escitalopramu i milnacipranu w teście Porsolta. Podanie ampakiny CX614 ; powoduje nasilenie aktywności przeciwdepresyjnej imipraminy oraz reboksetyny. Nie odnotowano wpływu antagonisty receptora AMPA na aktywność badanych leków w teście wymuszonego pływania u myszy. Poziom badanych podjednostek po chronicznym podawaniu leków pozostał niezmieniony.Wyniki badań przeprowadzonych w niniejszej pracy pozwalają lepiej poznać mechanizmy działania leków przeciwdepresyjnych i dostarczają kolejnych dowodów na zaangażowanie układu glutaminianergicznego w ich aktywność. Wartym podkreślenia jest współdziałanie CGP37849 z lekami o profilu działania noradrenergicznym jak i serotoninergicznym. Suplementacja terapii przeciwdepresyjnej antagonistami receptora NMDA mogłaby poprawić skuteczność tej terapii, co jest szczególnie pożądane w leczeniu depresji lekoopornej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

farmakologia ; psychiatria

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Nowak, Gabriel

Date:

2014

Date issued:

2014

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-121243

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: