Title:

Jakość życia chorych po operacyjnym leczeniu otyłości olbrzymiej

Author:

Major, Piotr Jakub.

Subject:

otyłość ; jakość życia ; chirurgia bariatryczna

Abstract:

Otyłość olbrzymia wraz z chorobami jejtowarzyszącymi negatywnie wpływa na jakość życia. Celembadania była ocena jakości życia chorych z otyłościąolbrzymią, wpływu leczenia bariatrycznego na masę ciała ichoroby towarzyszące otyłości oraz analiza zmian jakościżycia po przeprowadzonym leczeniu operacyjnym zuwzględnieniem typu zabiegu operacyjnego oraz stopniaredukcji masy ciała.W II Katedrze Chirurgii UJCM leczono 148 chorychu których z powodu otyłości olbrzymiej. Badaną grupęstanowiło 31 chorych leczonych metodą laparoskopowejrękawowej resekcji żołądka oraz 34 osoby zakwalifikowanedo operacji wyłączenia żołądkowo-jelitowego. Średnia masaciała przed zabiegiem wyniosła 146,2 kg. W badanej grupieu 89 % zakwalifikowanych do leczenia operacyjnegostwierdzono nadciśnienie tętnicze, a u 52% osób spośródoperowanych chorych przed zabiegiem operacyjnymrozpoznano cukrzycę drugiego typu.Przed rozpoczęciem leczenia operacyjnego dokonanooceny jakości życia, która w obu grupach chorychzakwalifikowanych do poszczególnych typów zabiegówbariatrycznych była znacznie obniżona.Procentowa utrata nadmiaru masy ciała (%EWL)wyniosła 58,8%. Pomiędzy typami zabiegów nieodnotowano znamiennych różnic w zakresie stopniaredukcji masy ciała. Zaobserwowano poprawę w zakresieleczenia chorób związanych z otyłością. Jakość życiarównież uległa także istotnej poprawie. Nie odnotowanoróżnic w zakresie poprawy jakości życia pomiędzyposzczególnymi typami zabiegów operacyjnym Nieodnotowano istotnych różnic podczas analizy wpływustopnia redukcji masy ciała na stopień poprawy jakości życia.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

chirurgia ; endokrynologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Andrzej Budzyński

Date:

2014

Date issued:

2014

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-121273

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: