Title:

Ocena częstości występowania powikłań infekcyjnych w trakcie i po zakończeniu leczenia indukującego remisję u dorosłych chorych z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową

Author:

Fornagiel, Szymon.

Subject:

ostra białaczka szpikowa ; powikłania infekcyjne

Abstract:

Powikłania infekcyjne są jednym z częstych powikłań w trakcie chemioterapii stosowanej u chorych z chorobą nowotworową. W przeprowadzonym badaniu wykonano analizę porównawczą częstości, etiologii i ciężkości przebiegu powikłań infekcyjnych u chorych z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową leczonych chemioterapią wg trzech protokołów DA, DAC i DAF oraz ocenę ich wpływu na uzyskanie wyników terapii przeciwnowotworowej.Badanie przeprowadzono w ramach wieloośrodkowego, randomizowanego badania III fazy PALG AML 1/200, którego głównym założeniem było porównanie skuteczności terapeutycznej standardowej chemioterapii oraz poszerzonej o dodanie analogu purynowego. Przy braku przeciwwskazań i spełnieniu wszystkich kryteriów włączenia pacjenci z AML randomizowani byli centralnie, jednoetapowo w stosunku 1:1:1, do jednej z trzech grup terapeutycznych. Cel badań realizowany był w latach 2004-2008 w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a grupapoddana analizie w obejmowała 92 chorych (48 kobiet i 44mężczyzn), których średni wiek wynosił 39.6 lat. W badaniuwykorzystano dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych,zbierane w trakcie leczenia wg „Formularza Powikłań Infekcyjnych”oraz na podstawie historii chorób prowadzonych w czasiehospitalizacji. ; Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że w trakcieleczenia pacjentów z ostrą białaczką szpikową wg wszystkichbadanych schematów terapeutycznych wystąpiły powikłaniainfekcyjne. Najmniej epizodów gorączki stwierdzono w grupiepacjentów otrzymujących chemioterapię wg schematu DAC(p=0.005), niemniej w grupie tej najczęściej udało się dokonaćidentyfikacji patogenu (p=0.001). We wszystkich grupachterapeutycznych dominowały bakterie gram dodatnie, jednocześnie niestwierdzono wyraźnej dominacji któregoś z gatunków patogenówchorobotwórczych. Częstość występowania ciężkich infekcji byłapodobna w odniesieniu do wszystkich schematów leczniczych.Powikłania infekcyjne, które wystąpiły u chorych z ostrą białaczkąszpikową w trakcie leczenia indukującego, niezależnie odzastosowanego schematu leczenia miały podobny przebieg i wpodobnym czasie następowała u nich negatywizacja objawówzakażenia wyrażona normalizacją temperatury, ustąpieniem objawówklinicznych oraz negatywizacją posiewów krwi. Jedynie podwzględem rezolucji uprzednio stwierdzonych. zmian w badaniachobrazowych badane grupy się różniły, przy czym u chorychotrzymujących terapię trójlekową z kladrybina ten czas był najdłuższy.Niezależnie od rodzaju chemioterapii indukującej wszyscy pacjenciotrzymali antybiotykoterapię 1 linii. Tylko pacjenci z ostrą białaczkąszpikową leczeni wg schematu DA najczęściej wymagaliantybiotykoterapii 2-liniowej oraz leczenia zivoksydem lubglikopeptydami. Również stosowanie terapii wspomagającej zudziałem czynnika wzrostu czy immunoglobulin oraz innych rodzajówleczenia przeciwdrobnoustrojowego w tym przeciwgrzybiczego orazprzeciwirusowego było podobne we wszystkich grupachterapeutycznych.Odsetek pacjentów, u których po zakończonej chemioterapiiindukującej uzyskano odbudowę hematopoezy i normalizację parametrów morfologii krwi obwodowej w każdym ramieniu terapeutycznym był podobny i wynosił około 70%. Restytucja układu białokrwinkowego w każdej z grup następowała średnio po 17 dniach od zakończenia chemioterapii. W ramach populacji badanej najwyższy odsetek CR (64.52%) stwierdzono w ramieniu z kladrybiną niemniej różnice pomiędzy poszczególnymi grupami terapeutycznymi nie uzyskały istotności statystycznej (p=0.69) Analizowane w ramach pracy doktorskiej schematy chemioterapii indukującej DA, DAC i DAF stanowiły skuteczny sposób leczenia indukującego w populacji pacjentów z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową. Jednocześnie różnice w częstości, etiologii i przebiegu powikłań infekcyjnych nie stanowiły o istotnej odmienności poszczególnych grup terapeutycznych.Przeprowadzone badania umożliwiły realizację postawionego celu i wskazują na zasadność badań nad oceną przebiegu powikłań infekcyjnych pacjentów z ostrą białaczką szpikową w trakcie chemioterapii indukującej remisję choroby.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

hematologia ; onkologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Aleksander B. Skotnicki

Date:

2014

Date issued:

2013

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-120648

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: