Title:

Ocena częstości występowania powikłań infekcyjnych w trakcie i po zakończeniu leczenia indukującego remisję u dorosłych chorych z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową

Author:

Fornagiel, Szymon

Subject:

ostra białaczka szpikowa ; powikłania infekcyjne

Abstract:

Powikłania infekcyjne są jednym z częstych powikłań w trakcie chemioterapii stosowanej u chorych z chorobą nowotworową. W przeprowadzonym badaniu wykonano analizę porównawczą częstości, etiologii i ciężkości przebiegu powikłań infekcyjnych u chorych z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową leczonych chemioterapią wg trzech protokołów DA, DAC i DAF oraz ocenę ich wpływu na uzyskanie wyników terapii przeciwnowotworowej. Badanie przeprowadzono w ramach wieloośrodkowego, randomizowanego badania III fazy PALG AML 1/200, którego głównym założeniem było porównanie skuteczności terapeutycznej standardowej chemioterapii oraz poszerzonej o dodanie analogu purynowego. Przy braku przeciwwskazań i spełnieniu wszystkich kryteriów włączenia pacjenci z AML randomizowani byli centralnie, jednoetapowo w stosunku 1:1:1, do jednej z trzech grup terapeutycznych. Cel badań realizowany był w latach 2004-2008 w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a grupa poddana analizie w obejmowała 92 chorych (48 kobiet i 44 mężczyzn), których średni wiek wynosił 39.6 lat. W badaniu wykorzystano dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych, zbierane w trakcie leczenia wg „Formularza Powikłań Infekcyjnych” oraz na podstawie historii chorób prowadzonych w czasie hospitalizacji. ; Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że w trakcie leczenia pacjentów z ostrą białaczką szpikową wg wsz ; ystkich badanych schematów terapeutycznych wystąpiły powikłania infekcyjne. Najmniej epizodów gorączki stwierdzono w grupie pacjentów otrzymujących chemioterapię wg schematu DAC(p=0.005), niemniej w grupie tej najczęściej udało się dokonać identyfikacji patogenu (p=0.001). We wszystkich grupach terapeutycznych dominowały bakterie gram dodatnie, jednocześnie nie stwierdzono wyraźnej dominacji któregoś z gatunków patogenów chorobotwórczych. Częstość występowania ciężkich infekcji była podobna w odniesieniu do wszystkich schematów leczniczych. Powikłania infekcyjne, które wystąpiły u chorych z ostrą białaczką szpikową w trakcie leczenia indukującego, niezależnie od zastosowanego schematu leczenia miały podobny przebieg i w podobnym czasie następowała u nich negatywizacja objawów zakażenia wyrażona normalizacją temperatury, ustąpieniem objawów klinicznych oraz negatywizacją posiewów krwi. Jedynie pod względem rezolucji uprzednio stwierdzonych. zmian w badaniach obrazowych badane grupy się różniły, przy czym u chorych otrzymujących terapię trójlekową z kladrybina ten czas był najdłuższy. Niezależnie od rodzaju chemioterapii indukującej wszyscy pacjenci otrzymali antybiotykoterapię 1 linii. Tylko pacjenci z ostrą białaczką szpikową leczeni wg schematu DA najczęściej wymagali antybiotykoterapii 2-liniowej oraz leczenia zivoksydem lub glikopeptydami. Również stosowanie terapii wspomaga ; jącej z udziałem czynnika wzrostu czy immunoglobulin oraz innych rodzajów leczenia przeciwdrobnoustrojowego w tym przeciwgrzybiczego oraz przeciwirusowego było podobne we wszystkich grupach terapeutycznych. Odsetek pacjentów, u których po zakończonej chemioterapii indukującej uzyskano odbudowę hematopoezy i normalizację parametrów morfologii krwi obwodowej w każdym ramieniu terapeutycznym był podobny i wynosił około 70%. Restytucja układu białokrwinkowego w każdej z grup następowała średnio po 17 dniach od zakończenia chemioterapii. W ramach populacji badanej najwyższy odsetek CR (64.52%) stwierdzono w ramieniu z kladrybiną niemniej różnice pomiędzy poszczególnymi grupami terapeutycznymi nie uzyskały istotności statystycznej (p=0.69) Analizowane w ramach pracy doktorskiej schematy chemioterapii indukującej DA, DAC i DAF stanowiły skuteczny sposób leczenia indukującego w populacji pacjentów z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową. Jednocześnie różnice w częstości, etiologii i przebiegu powikłań infekcyjnych nie stanowiły o istotnej odmienności poszczególnych grup terapeutycznych. Przeprowadzone badania umożliwiły realizację postawionego celu i wskazują na zasadność badań nad oceną przebiegu powikłań infekcyjnych pacjentów z ostrą białaczką szpikową w trakcie chemioterapii indukującej remisję choroby.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

hematologia ; onkologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Skotnicki, Aleksander

Date:

2014

Date issued:

2013

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-120648

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: