Title:

Funkcja śródbłonka w migotaniu przedsionków

Author:

Rewiuk, Krzysztof.

Subject:

migotanie przedsionków ; śródbłonek ; FMD

Abstract:

Wprowadzenie: Ryzyko zatorowe w migotaniu przedsionków (AF) ma prawdopodobnie charakter częściowo niezależny od samej arytmii. Jego elementem patogenetycznym może być dysfunkcja śródbłonka naczyniowego. Metoda: Do badania włączono 60 pacjentów ze świeżym napadem AF (do 48h) będących kandydatami do kardiowersji farmakologicznej. U pacjentów wykonano badanie bFMD i oznaczono markery związane z funkcją śródbłonka naczyniowego (vWf, sE-selektyna, ADMA, SDMA, OPG, PTX3, TRAIL, hsCRP). Pacjentów ponownie zbadano po upływie 7-10 dni, wykonując te same oznaczenia. Wyniki: U badanych stwierdzono poziomy badanych markerów wskazujące na dysfunkcję śródbłonka naczyniowego i wiążące się częściowo z obecnością chorób współistniejących. Fakt przetrwania migotania przedsionków wiązał się z istotnym spadkiem wartości bFMD, podczas gdy powrót rytmu zatokowego nie przynosił poprawy tego parametru. Badane markery nie stanowiły predyktorów powrotu rytmu zatokowego, lecz pozwalały przewidzieć obecność wskazań do antykoagulacji. Wnioski: Pacjenci ze świeżym napadem AF cechują się upośledzoną funkcją śródbłonka. Dłuższe utrzymywanie się arytmii prowadzi do dalszego pogorszenia funkcji śródbłonka podczas gdy ustąpienie arytmii nie przynosi jej poprawy w krótkiej perspektywie czasowej. Parametry funkcji śródbłonka mogą pomóc w wyodrębnieniu pacjentów ze wskazaniami do przewlekłej antykoagulacji.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Tomasz Grodzicki

Date:

2014

Date issued:

2013

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-120486

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: