Title:

Wpływ wybranych technik wypełnień kanałów korzeniowych na stan tkanek okołowierzchołkowych

Author:

Kustra, Przemysław

Subject:

endodoncja ; wypełnianie ; boczna kondensacja ; CWC

Abstract:

Cel badania Celem badań była: 1) kliniczna i radiologiczna ocena porównawcza dwu technik wypełniania kanałów: metody bocznej kondensacji gutaperki z techniką CWC, po 5 latach od zakończenia leczenia 2) analiza śródzabiegowych oraz wczesnych powikłań leczenia kanałowego w przypadku obu ocenianych technik 3) radiologiczna ocena jakości wypełnień uwzględniająca stopień wypełnienia kanałów oraz jednorodność materiału wypełniającego Materiał i metody Analizie poddano dokumentację 171 pacjentów. Oceniana była dokumentacja wyłącznie tych, u których wykonałem leczenie endodontyczne w całości. W pracy przedstawiono wyniki wczesne, uzyskane po 14 dniach i odległe po 5 latach od zakończenia leczenia. Analizie poddano 310 zębów (116 zębów u mężczyzn i 194 u kobiet), w tym wielokorzeniowych 174, jednokorzeniowych 136. Łączna liczba korzeni wynosiła 548. Średni wiek pacjentów to 42 lata i 11 miesięcy. Do badania włączano przypadki, w których planowano leczenie kanałowe pierwotne i powtórne, ze zmianami i bez zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych. Warunkiem włączenia dokumentacji do analizy był ujednolicony protokół leczenia endodontycznego. Przez leczenie pierwotne rozumiano sytuację, w której ząb po raz pierwszy poddawany był ingerencji endodontycznej. Natomiast leczenie powtórne oznaczało takie, w którym ząb już wcześniej leczono endodontycznie bez pozytywnego wyniku. Przy ; czyną powtórnego leczenia było np.: niedopełnienie kanału korzeniowego, zmiany zapalne w tkankach okołowierzchołkowych, brak odpowiedniej szczelności wypełnienia kanałowego lub dolegliwości w formie bólu zęba (do 14 dni od wypełnienia kanału korzeniowego oraz trwającego długo, po pewnym czasie od leczenia kanałowego). Wykluczani z badania byli pacjenci z brakiem zgody na leczenie i wykazujący znaczne niedomaganie organizmu np. leczący się onkologicznie, z chorobami układu immunologicznego oraz wymagający interwencji chirurgicznej przed rozpoczęciem leczenia endodontycznego np.: resekcji, radektomii. Na badanie otrzymano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego nr KBET/236/B/2010. Podział grup W badanym materiale wydzielono dwie główne grupy. I - system kanałowy wypełniano metodą bocznej kondensacji gutaperki na zimno. Leczenie wykonano w 163 zębach, 98 wielokorzeniowych, 65 jednokorzeniowych. Średnia wieku w grupie wynosiła 41 lat i 6 miesięcy, u 42 kobiet 39 lat 3 miesiące, u 25 mężczyzn 45 lat 1 miesiąc. II - system kanałowy wypełniano metodą termiczną (ang. Continuous Wave Condensation - CWC). Leczenie wykonano w 147 zębach, 76 wielokorzeniowych, 71 jednokorzeniowych. Średnia wieku w grupie wynosiła 44 lata i 7 miesięcy, u 36 kobiet 42 lata 1 miesiąc, u 18 mężczyzn 49 lat 3 miesiące. Grupy randomizowano na podstawie kryteriów czasowych. Przez pierwsze 6 m ; iesięcy stosowano technikę bocznej kondensacji gutaperki, przez następne 6 - technikę CWC. Dokonano również podziału na podstawie obecności lub braku zmian okołowierzchołkowych oraz rodzaju leczenia. Na tej podstawie dokonano podziału na podgrupy. A - zęby z prawidłowym przyzębiem okołowierzchołkowym (164 zęby, w grupie I - 86, w grupie II - 78). B - zęby ze zmianami około wierzchołkowymi (146 zęby, w grupie I - 77, w grupie II - 69). Całość materiału podzielono również na zęby leczone pierwotnie i powtórnie: klasa I - zęby leczone endodontycznie pierwotnie (128 zębów) klasa II - zęby leczone endodontycznie powtórnie (182 zęby) Wnioski Na podstawie uzyskanych wyników wyciągnięto następujące wnioski: 1. Niższy odsetek pozytywnych wyników leczenia uzyskany w przypadku metody kondensacji bocznej aniżeli techniki CWC przemawia za stosowaniem techniki termicznej. 2. Zbliżone wyniki leczenia zarejestrowane w przypadku pierwotnego jak i powtórnego leczenia endodontycznego, bez względu na zastosowany sposób wypełniania, przemawiają za korzyściami wynikającymi z ponownego leczenia kanałowego zębów. 3. Analiza powikłań po wypełnieniu kanałów nie wykazała istotnych różnic pomiędzy ocenianymi technikami. Natomiast w przypadku techniki kondensacji bocznej częściej obserwowano niejednorodności wypełnień, a w metodzie CWC stwierdzono liczniejsze przepchnięcia uszczelniacza do tkanek ok ; ołowierzchołkowych. 4. Negatywny wpływ niejednorodności wypełnień w postaci pęcherzyków na wynik leczenia sugeruje konieczność powtórnego leczenia endodontycznego w przypadku zębów z takimi wypełnieniami. 5. Obliteracje całkowite światła kanału korzeniowego przyczyniają się do pogorszenia wyników leczenia. 6. Uzyskane wyniki potwierdziły powszechny pogląd, że znacznie gorsze jest rokowanie w przypadku zębów ze zmianami zapalnymi w tkankach okołowierzchołkowych niż w przypadku zębów ze zdrowym przyzębiem okołowierzchołkowym.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

stomatologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Zarzecka, Joanna

Date:

2013

Date issued:

2013

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-120426

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: