Title:

Mechanizmy naskórne indukowanej supresji reakcji nadwrażliwości kontaktowej Tc1 CD8+ zależnej u myszy

Author:

Zemelka-Wiącek, Magdalena.

Subject:

reakcja nadwrażliwości kontaktowej ; naskórna immunizacja ; limfocyty Tc1 ; komórki Treg

Abstract:

Powszechnie wiadomo, że podanie antygenu na błony śluzowe poza wywołaniem lokalnej odpowiedzi immunologicznej na śluzówkach prowadzi jednocześnie do powstania stanu tolerancji na obwodzie. Zjawisko to leży u podstaw tolerancji śluzówkowej (np. tolerancja pokarmowa). Z kolei skórę przez szereg lat traktowano jako miejsce, w którym stosunkowo łatwo można indukować silną odpowiedź komórkową, której klasycznym przykładem jest reakcja nadwrażliwości kontaktowej (CHS) podczas gdy skórze jako miejscu, w którym można indukować tolerancję nie poświęcano większej uwagi. Badania prowadzone od wielu lat w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa, w Katedrze Biologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wykazały, że naskórna (EC) aplikacja antygenu białkowego wywołuje stan tolerancji, prowadzący do zahamowania odpowiedzi komórkowej na hapten TNP w zwierzęcym modelu CHS CD4+ Th1 zależnej. Supresja reakcji CHS wywołana EC podaniem antygenu białkowego nie wykazuje swoistości antygenowej i jest wynikiem działania limfocytów TCRαβ+CD4+CD8+ wywierających swoje działanie regulacyjne za pośrednictwem uwalnianego TGF-β. Dalsze badania wykazały, że EC aplikacja antygenu białkowego prowadzi do złagodzenia objawów chorobowych towarzyszących schorzeniom autoimmunizacyjnym u myszy, pośród których znajdują się eksperymentalne zapalenie rdzenia kręgowego i mózgu (EAE) oraz kolagenowe zapalenie stawów (CIA). Co więcej indukowana supresja przez skórę okazała się efektywna w hamowaniu reakcji odrzucania przeszczepu allogenicznego u myszy.W chwili obecnej dobrze są poznane mechanizmy efektorowe oraz regulacyjne leżące u podłoża reakcji CHS mediowanej przez limfocyty Th1 CD4+, co może się przyczynić do opracowania nowych metod terapii kontaktowego zapalenia skóry. W prezentowanej pracy posługując się modelem reakcji CHS zależnej od limfocytów Tc1 CD8+ opisano mechanizm supresji wywołanej podaniem antygenu białkowego na skórę. W badaniach przeprowadzonych na myszach szczepu BALB/c posługując się modelem reakcji CHS wykazano, że EC aplikacja antygenu DNP-BSA przed aktywnym uczuleniem 0,5% DNFB hamuje reakcję CHS in vivo. Obserwowane zmniejszenie obrzęku uszu korelowało z obniżoną przepuszczalnością naczyń krwionośnych, spadkiem przyrostu „wagi uszu” oraz spadkiem stężenia IFN-γ oraz aktywności MPO w homogenatach bioptatów usznych. Wyniki te potwierdzono w teście in vitro, wykazując że EC aplikacja antygenu białkowego hamuje proliferację komórek T efektorowych (Tef) CHS. Dodatkowo EC aplikacja DNP-BSA przed uczuleniem DNFB hamuje produkcję IFN-γ, IL-12 oraz TNF-α.Zjawisko EC indukowanej supresji poprzez aplikację antygenu białkowego DNP-BSA na skórę jest zależne od dawki, która mieści się w przedziale pomiędzy 100 a 3 µg antygenu / mysz. Opisany stan tolerancji utrzymuje się przez trzy tygodnie.Z kolei w modelu aktywnego uczulenia, „transferu in” oraz adoptywnego „transferu out” reakcji CHS z wykorzystaniem czterech niereagujących ze sobą krzyżowo antygenów: DNP-BSA, MBP, OVA oraz OX-Ig wykazano brak swoistości antygenowej naskórnie indukowanej tolerancji. ; W kolejnym etapie badań stosując model „transferu in” oraz model „transferu out” reakcji CHS wykazano, że EC podanie antygenu białkowego prowadzi do powstania komórek T regulacyjnych (Treg) w węzłach chłonnych pachowych i pachwinowych, śledzionie oraz grasicy. Minimalna ilość komórek Treg potrzebna do zahamowania 7x107 komórek Tef wynosi 1,35x107 wszystkich komórek LNC i zaledwie 2x106 oczyszczonych komórek Treg. Dalsze badania wykazały, że podanie komórek regulacyjnych zarówno przed indukcją reakcji CHS jak również przed jej wywołaniem prowadzi do zahamowania odpowiedzi kontaktowej.Na drodze „negatywnej selekcji”, analizy cytofluorymetrycznej oraz przy wykorzystaniu defektywnych szczepów myszy TCRδ-/- (myszy nie posiadające limfocytów T z receptorem TCRγδ), CD1d-/- (myszy nie posiadające limfocytów NKT CD1d zależnych), oraz β2m-/- (myszy, u których brak limfocytów CD8) wykazano, że komórką odpowiedzialną za opisywany fenomen supresji jest limfocyt Treg o fenotypie TCRαβ+CD4+CD25+Foxp3+.Mechanizm EC indukowanej supresji wykazano przy użyciu czterech różnych modeli doświadczalnych: ocena produkcji cytokin, test proliferacji komórek Tef nadwrażliwości kontaktowej w obecności supernatantu z hodowli komórek regulacyjnych, „transfer out” po inkubacji komórek Treg i Tef z zastosowaniem błon półprzepuszczalnych oraz blokowanie interakcji komórek Treg - Tef przez zablokowanie molekuły CTLA-4. Badania te wykazały, że w opisywanej supresji niezbędny jest bezpośredni kontakt pomiędzy komórką Treg - Tef i hamowanie odpowiedzi odbywa się przy udziale molekuły CTLA-4. Czynniki rozpuszczalne takie jak cytokiny przeciwzapalne: IL-4, IL-10, IL-17E oraz TGF-β nie są zaangażowane w opisywany mechanizm supresji. Przedstawiona w niniejszej pracy metoda wywołania stanu tolerancji poprzez EC aplikację antygenu DNP-BSA dzięki skuteczności i prostocie użycia oraz braku inwazyjności stwarza nowe możliwości hamowania odpowiedzi immunologicznej, co może być przydatne w opracowaniu nowych metod leczenia reakcji nadwrażliwości kontaktowej z udziałem limfocytów Tc1 CD8+.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

immunologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Marian Szczepanik

Date:

2012

Date issued:

2012

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-118304

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: