Title:

Związek polimorfizmów genów dla receptora chemokinowego typu 7 oraz chemokiny CCL19 z miażdżycą naczyń wieńcowych

Author:

Drabik, Leszek

Subject:

genetyka ; polimorfizm ; choroby sercowo-naczyniowe ; choroba wieńcowa ; zawał serca

Abstract:

WSTĘP. Celem badania było poszukiwanie związku między polimorfizmami genu receptora chemokinowego CCR7 oraz ligandu CCL19 z obrazem angiograficznym miażdżycy tętnic wieńcowych oraz ryzykiem zawału serca w populacji małopolskiej.MATERIAŁ I METODY. Analizowano materiał genetyczny 300 chorych ze stabilną chorobą niedokrwienną serca, zakwalifikowanych do planowej koronarografii. Metodą hybrydyzacji „dot blot” oraz RFLP wykonano genotypowanie 9 polimorfizmów etykietujących. Analizę statystyczną dla zbadania zależności genotypów z chorobą, przeprowadzono dla modelu addytywnego, recesywnego i dominującego z zastosowaniem testu χ2, testu Fishera, testu trendu Cochran-Armitage. W analizie wieloczynnikowej stosowano model regresji liniowej i regresji logistycznej.WYNIKI. Częstość występowania 1 lub więcej kopii allelu A rs17708087 wśród pacjentów, którzy przebyli zawał serca, była znamiennie wyższa (75,5%) niż w grupie kontrolnej (59%), p=0,01.U pacjentów będących homozygotami AA rs17708087 ryzyko wystąpienia zawału serca było ponad 2-krotnie większe (OR 2,13, CI1,13-3,86). Nie stwierdzono związku między badanymi polimorfizmami a lokalizacją i nasileniem zmian miażdżycowych w koronarografii. WNIOSKI. Wyniki badania sugerują, że polimorfizm rs17708087jest potencjalnym czynnikiem ryzyka zawału w populacji małopolskiej. Potrzebne są badania nad zdolnością predykcyjną skal ryzyka sercowo-nac ; zyniowego z jego zastosowaniem.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Korbut, Ryszard

Date:

2013

Date issued:

2012

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-118330

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: