Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ocena zależności pomiędzy stanem jamy ustnej, a wybranymi markerami stanu zapalnego u chorych z liszajem płaskim

Abstract:

Liszaj płaski (LP) jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry i błon śluzowych. Zmiany obejmujące błonę śluzową jamy ustnej to OLP – liszaj płaski jamy ustnej. Przebieg choroby jest trudny do przewidzenia. Przebiega ona z okresami zaostrzeń i remisji całkowitych lub częściowych. Etiologia choroby pozostaje nadal nieznana, natomiast w jamie ustnej chorych na OLP, wykazano obecność szeregu cytokinW pracy badano, czy istnieje związek pomiędzy obecnością zmian chorobowych w jamie ustnej charakterystycznych dla przebiegu LP, a wybranymi parametrami cytokinami IL-6, neopteryna oraz białkiem CRP oznaczanymi w surowicy i ślinie oraz parametrami morfologicznymi krwi. Badano, czy stężenia badanych czynników mają związek ze stopniem dysfunkcji błony śluzowej w jamie ustnej oraz czy istnieje zależność pomiędzy ich stężeniami, a postacią morfologiczną schorzenia.Badanie pacjentów, u których wcześniej klinicznie rozpoznano LP lub OLP obejmowało wywiad oraz badanie kliniczne jamy ustnej (wg sporządzonej w tym celu ankiety). Badanie kliniczne jamy ustnej obejmowało: ocenę higieny jamy ustnej, określając aproksymalny wskaźnik płytki API, ocenę stanu uzębienia – diagram zębów, liczbę PUW, ocenę stanu tkanek przyzębia z wykorzystaniem wskaźnika periodontologicznych potrzeb leczniczych – CPITN, oraz zmodyfikowany wskaźnik krwawienia z kieszonki dziąsłowej SBI i ocenę stanu błony śluzowej jamy ustnej. ; Pomiary wybranych parametrów laboratoryjnych zostały wykonane w próbkach śliny i krwi.Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. W zależności od rodzaju danych zastosowano testy: Kołmogorowa-Smirnowa, t-Studenta, Manna-Whitney’a, Kruskala-Wallisa i testy post-hoc, chi-kwadrat Pearsona, Fishera. Do oceny korelacji stosowano współczynnik korelacji rang Spearmana. Za istotne uznawano wyniki przy p<0,05.Otrzymane wyniki przedstawiono w formie graficznej. Wyniki wskazują na istotne statystycznie różnice pomiędzy grupą badaną chorych na LP w porównaniu z kontrolną w zakresie stanu tkanek jamy ustnej, jednak niektóre z nich były zależne od wieku (API, CPITN, PUW). Grupa LP charakteryzowała się istotnie statystycznie wyższymi wskaźnikami SBI (p=0,0322) i różnica ta była niezależna od wieku. Oznaczane w surowicy krwi markery stanu zapalnego w grupie badanej i kontrolnej u większości pacjentów mieściły się w zakresie referencyjnym, jednak w grupie badanej były wyższe niż w kontrolnej. Poziom parametrów zapalnych oznaczanych w ślinie również był wyższy w grupie badanej niż w kontrolnej, przy czym istotną różnicę, niezależną od wieku, wykazano dla IL-6 (p=0,0034). Wykazano różnice między podgrupą pacjentów z postacią nadżerkową a podgrupą pacjentów z siateczkową postacią OLP. Dotyczyły one krwinek czerwonych - stwierdzono większą liczbę RBC u pacjentów z postacią nadżerkową (p=0,0446 ; ), niższe MCH (p=0,0075) i MCHC (p=0,0065) oraz IL-6 w ślinie. Największe wzrosty stężeń IL-6 obserwowane są u chorych z wrzodziejącą postacią OLP w porównaniu do postaci siateczkowatej (p=0,0085). Wskazuje to, że można spodziewać się związku pomiędzy stężeniem IL-6 ze stopniem dysfunkcji błony śluzowej w jamie ustnej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

stomatologia ; dermatologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Chomyszyn-Gajewska, Maria

Date issued:

2011

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3439

Call number:

ZB-116301

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 7, 2013

Number of object content hits:

4

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3439

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-116301 Mar 17, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information