Title:

Rzecznik Praw Pacjenta

Subject:

Obrona praw pacjenta ; Patient Advocacy ; Prawa pacjenta ; Patient Rights ; Polska ; Poland

Temporal coverage:

21 w.

Abstract:

Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów. Do jego kompentencji należy m.in. przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta, występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta, opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta; współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia, przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta; współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta; analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy.

Place of publishing:

Warszawa

Degree discipline:

Prawo ; Medycyna

Usage Category:

ID: 2391

Date issued:

11/5/2011

Type:

serwis informacyjny

Format:

application/pdf

Call number:

2880

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

Copyright

×

Citation

Citation style: