Title:

Ocena komfortu pracy przez lekarza i komfortu zabiegu przez pacjenta zależnie od zastosowanej metody opracowywania kanału korzeniowego

Author:

Słowik, Joanna

Subject:

leczenie kanałowe ; systemy rotacyjne ; jakość pracy

Abstract:

Celem badania była ocena komfortu pracy lekarza (czas poświęcony na wykonanie zabiegu, jakość pracy, występowanie powikłań oraz odczucie zmęczenia w czasie zabiegu) oraz komfortu odczuwanego przez pacjenta w trakcie zabiegu zależnie od metody opracowywania kanału korzeniowego, tzn. za pomocą systemu rotacyjnego Lightspeed (metoda I) i techniki step-back narzędziami palcowymi stalowymi (metoda II). W pracy oceniano również stopień wypełnienia kanałów korzeniowych oraz gojenie się okolicy przyzębia wierzchołkowego po 6 miesiącach w zależności od zastosowanej metody leczenia. Do badania zrandomizowano 37 pacjentów, u których leczenie endodontyczne wykonano za pomocą systemu Lightspeed i 38 pacjentów, u których leczenie endodontyczne wykonano techniką step-back narzędziami palcowymi stalowymi. Wskazania do leczenia endodontycznego były następujące: zapalenie nieodwracalne miazgi, martwica miazgi, zapalenie tkanek okołowierzchołkowych oraz złamanie korony zęba. U wszystkich pacjentów leczenie przeprowadzono wg standardowej procedury, na którą składało się: 1) przygotowanie do leczenia endodontycznego (ocena stopnia zakrzywienia kanałów korzeniowych na podstawie zdjęcia rentgenowskiego według skali Schneidera, otwarcie komory zęba, wyznaczenie długości kanału korzeniowego, wyznaczenie długości roboczej); 2) opracowanie kanału korzeniowego metodą I lub metodą II zgodnie z wynikiem randomizacji; 3) wypełnienie kanału korzeniowego metodą kondensacji bocznej z uszczelniaczem oraz kontrola wypełnienia za pomocą zdjęcia rentgenowskiego. Przed wykonaniem procedury leczenia u każdego pacjenta oceniono radiologicznie stan okolicy okołowierzchołkowej za pomocą skali PAI (ang. periapical index), oraz odnotowywano w kwestionariuszu nasilenie bólu odczuwane przez pacjenta. Po wykonaniu procedury leczenia oceniano stopień wypełnienia kanału korzeniowego za pomocą zdjęcia rentgenowskiego (wypełnienie prawidłowe, akceptowalne, nie¬ akceptowalne); odnotowywano rodzaj i liczbę powikłań w trakcie procedury leczenia, mierzono czas opracowywania kanału korzeniowego, odnotowywano w kwestionariuszu ocenę komfortu pracy lekarza, ocenę komfortu zabiegu przez pacjenta poddanego leczeniu (czas trwania zabiegu, nasilenie dolegliwości bólowych, odczucie komfortu w skali numerycznej) oraz zaznaczano w kwestionariuszu liczbę wizyt niezbędną do zakończenia leczenia. Późną ocenę leczenia stanowiło określenie gojenia się przyzębia wierz¬chołkowego za pomocą skali PAI. Badanie wykazało podobny charakter obu grup zrandomizowanych do leczenia w zakresie: wskazań do leczenia endodontycznego, rodzaju kanałów korzeniowych poddanych leczeniu, stopnia zakrzywienia kanałów korzeniowych i stanu przyzębia wierzchołkowego. Pacjentów leczonych za pomocą systemu Lightspeed, w porównaniu z pacjentami leczonymi techniką step-back za pomocą narzędzi palcowych stalowych charakteryzował znacznie wyższy odsetek prawidłowo wypełnionych kanałów korzeniowych prostych (odpo¬wiednio: 96,2% vs. 72,7%, p=0,02), krótszy czas trwania zabiegu oraz lepsze odległe rokowania (odsetek całkowitych wyleczeń, tzn. – PAI przed leczeniem>1, PAI po leczeniu =1, w grupie leczonej metodą I= 32,1%, odsetek całkowitych wyleczeń w grupie leczonej metodą II= 17,6%, p=n.s.), lepsza ocena komfortu pracy przez lekarzy (maksymalna, bardzo dobra ocena została przyznana w 70,3% przypadków leczonych metodą I i tylko w 23,7% przypadków leczonych metodą II, p=0,00008) oraz wyższy komfort zabiegu w ocenie pacjentów (krótszy czas trwania zabiegu, wyższa ocena komfortu zabiegu w skali numerycznej). Obie metody leczenia endodontycznego nie różniły się w zakresie jakości wypełnienia kanałów korzeniowych zakrzywionych, odsetka powikłań w trakcie zabiegu oraz nasilenia dolegliwości bólowych odczuwanych przez pacjentów w trakcie zabiegu. ; Wyniki przeprowadzonego po raz pierwszy w warunkach klinicznych badania porównującego leczenie endodontyczne systemem Lightspeed z techniką step-back narzędziami palcowymi stalowymi wskazują na przewagę sytemu rotacyjnego zarówno w obiektywnych jak i subiektywnych markerach efektów leczenia.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

stomatologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Jerzy Krupiński

Date issued:

2004

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-99547

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: