Title:

Wybrane cytokiny prozapalne we krwi dzieci z migreną i epizodycznymi napięciowymi bólami głowy

Author:

Gergont, Aleksandra

Subject:

migrena ; epizodyczne napięciowe bóle głowy ; cytokiny

Abstract:

Cel: W patogenezie migreny, w przeciwieństwie do epizodycznych napięciowych bólów głowy (ENBG), zapalenie neurogenne może odgrywać pewną rolę. Celem pracy było określenie, czy w przebiegu migreny i ENBG u dzieci zmienione jest stężenie IL-1 beta, IL-6, TNF oraz rozpuszczalnego receptora typu I dla TNF (sTNFRI) i czy ich stężenie w okresie międzybólowym różni się od grupy kontrolnej. Materiał: Stanowiło 89 dzieci w wieku 6-17 lat (16 z migreną z aurą, 14 bez aury, 31 z ENBG i 28 bez bólu z grupy kontrolnej). Krew pobierano w 1. godzinie bólu, w 3 i w 6 godzin od jego wystąpienia i w 6 godzin po ustąpieniu, a próbkę międzybólową 2 doby po bólu i w tych samych warunkach pojedynczą próbkę w grupie kontrolnej. Wyniki: Nie stwierdzono korelacji pomiędzy stężeniami cytokin, a wiekiem, płcią, masą ciała, wielkością leukocytozy i płytek krwi. Nie stwierdzono istotnych różnic stężenia cytokin w przebiegu bólu, ani w okresie międzybólowym pomiędzy grupami z bólami głowy a grupą kontrolną. U 12/30 dzieci z migreną stwierdzono istotny wzrost stężenia IL-6 w 1. godzinie bólu. W migrenie bez aury stężenie IL-1 beta było istotnie wyższe w okresie międzybólowym i w 1. godzinie bólu, a TNF w 6 godzin po ustąpieniu bólu, w porównaniu z migreną z aurą. U 61 dzieci z długotrwałymi bólami głowy stwierdzono istotny wzrost stężenia IL-6 w 3 i w 6 godzin od wystąpienia bólu. Wni ; oski: Istotny wzrost stężenia IL-6 u części dzieci z migreną w pierwszej godzinie bólu może przemawiać za udziałem zapalenia w jej patogenezie. Niższe stężenia IL1beta oraz TNF u dzieci z migreną z aurą niż bez aury, mogą wskazywać na odmienną ich patogenezę. Zwiększenie stężenia IL-6 u dzieci z dłużej trwającymi bólami głowy może być wynikiem reakcji stresowej na ból.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

neurologia ; pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Kaciński, Marek

Date:

2005

Date issued:

2004

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-100791

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: