Title:

Wybrane polimorfizmy genów angiotensynogenu, enzymu konwertującego angiotensynę I oraz receptora typu 1 dla angiotensyny II, a właściwości elastyczne dużych naczyń tętniczych

Author:

Cwynar, Marcin

Subject:

nadciśnienie tętnicze ; sztywność naczyń ; polimorfizmy genetyczne ; ACE ; sód

Abstract:

Celem pracy było określenie częstości występowania poszczególnych alleli i genotypów polimorfizmów G-6A genu AGT, D/I genu ACE oraz A1166C genu AT1R w populacji rodzin regionu krakowskiego, u osób z prawidłowym ciśnieniem i z nadciśnieniem tętniczym, ustalenie związku analizowanych polimorfizmów z wartościami ciśnień tętniczych i z parametrami usztywnienia ścian dużych tętnic oraz ocena zależności pomiędzy czynnikami genetycznymi, środowiskowymi i płcią i ich łącznego wpływu na parametry ciśnieniowe i przebudowy tętnic. Badanie przeprowadzono w ramach europejskiego projektu badawczego, dotyczącego wpływu wybranych genów na własności elastyczne ścian dużych naczyń tętniczych - A Polish-Flemish population study on the role of candidate genes in the determination on the wall characteristics of the central arteries. Częstość występowania alleli i genotypów polimorfizmów G-6A genu AGT, D/1 genu ACE oraz A1166C genu ATIR w populacji- rodzin oraz u osób z prawidłowym ciśnieniem i z nadciśnieniem tętniczym jest zbliżona do obserwowanych w innych populacjach europejskich. W badanej grupie polimorfizm D/1 genu ACE, w odróżnieniu od polimorfizmów G-6A genu AGT i A1166C genu AT1R, wykazuje istotny związek z wybranymi parametrami ciśnieniowymi oraz przebudowy ścian tętnic, z niekorzystnym wpływem allelu I. W odniesieniu do parametrów ciśnieniowych oraz usztywnienia ścian tętnic, wyka ; zano istnienie istotnych statystycznie interakcji pomiędzy polimorfizmem D/1 genu ACE a dobowym wydalaniem sodu z moczem, wskazujących na ochronną rolę allelu D w grupie osób z wysokim dobowym spożyciem sodu. W próbce populacji regionu krakowskiego także interakcje pomiędzy polimorfizmami D/1 genu ACE i A1166C genu ATIR osiągnęły znamienność statystyczną dla ciśnienia skurczowego i ciśnienia tętna, wskazując na łączny, niekorzystny wpływ alleli I i C.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; genetyka

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Grodzicki, Tomasz

Date:

2006

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-102292

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: