Title:

Wpływ zabiegu operacyjnego u myszy na rozmieszczenie limfocytów T[gamma delta] i T[alfa beta]

Author:

Majcher, Paweł

Subject:

gastrektomia ; supresja ; limfocyty T[gamma delta] ; cząsteczki adhezyjne ; TGF-[beta]

Abstract:

W niniejszej pracy podjęto próbę określenia zmian w rozmieszczeniu i aktywności funkcjonalnej limfocytów Tαβ i Tγδ pod wpływem zabiegu chirurgicznego (gastrektomia) u myszy. Uzyskane wyniki badań wskazują na wyraźne zmiany w rozmieszczeniu limfocytów T obu badanych populacji w następstwie gastrektomii. W przypadku limfocytów Tαβ zaobserwowano znaczący spadek odsetka tych komórek w węzłach chłonnych krezkowych, kępkach Peyera oraz we krwi obwodowej w 3 dniu po gastrektomii. Jednocześnie nie odnotowano istotnych zmian w rozmieszczeniu tych komórek w węzłach limfatycznych obwodowych i w śledzionie. Z kolei w przypadku limfocytów Tγδ w 3 dniu po gastrektomii zaobserwowano wyraźny wzrost ich odsetka w węzłach chłonnych krezkowych i obwodowych oraz w kępkach Peyera. Wzrost ten korelował ze spadkiem ich odsetka we krwi obwodowej oraz z brakiem zmian ilościowych w śledzionie. Jednocześnie zabieg laparotomii nie wywierał wpływu na rozmieszczenie obu populacji limfocytów T w badanych tkankach. Przeprowadzone doświadczenia, w których poddano hodowli in vitro komórki efektorowe pochodzące od myszy uprzednio immunizowanych haptenem, wraz z limfocytami T węzłów chłonnych krezkowych pozwoliły na stwierdzenie, że zabieg gastrektomii prowadzi do indukcji komórek supresyjnych o fenotypie Tγδ. Komórki te hamowały odpowiedź proliferacyjną in vitro za pośrednictwem wydzielanego TGF-β nie wykazując przy tym swoistości antygenowej. Zjawiska supresji odpowiedzi komórkowej in vitro nie obserwowano w przypadku komórek węzłów chłonnych krezkowych pochodzących od myszy poddanych laparotomii.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

chirurgia ; immunologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Marian Szczepanik

Date:

2005

Date issued:

2005

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-101896

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: