Title:

Efekty przezskórnej rewaskularyzacji w przewlekłej niedrożności tętnic wieńcowych

Author:

Wilkołek, Piotr

Subject:

przewlekła niedrożność tętnicy wieńcowej ; przezskórna rewaskularyzacja ; choroba wieńcowa

Abstract:

Celem pracy doktorskiej jest ocena efektów przezskórnej rewaskularyzacji w przewlekłej niedrożności tętnic wieńcowych (CTO). Materiał i metodyka. Badaniem objęto 73 chorych w wieku 56,7±7,95 (41-72) lat, zakwalifikowanych do przezskórnej rekanalizacji CTO, z zachowaną żywotnością mięśnia sercowego w obszarze CTO. Analizowano czynniki wpływające na skuteczność zabiegu. Odległe wyniki oceniano u 47 chorych po skutecznym udrożnieniu. Przed i po zabiegu wykonano badania: kliniczne, elektrokardiograficzne, echokardiograficzne, test wysiłkowy, scyntygrafię mięśnia sercowego GSPECT, wielowarstwową spiralną tomografię komputerową (MSCT) tętnic wieńcowych a u 30 chorych kontrolną koronarografię. Wyniki i wnioski: 1.Bezpośrednia skuteczność przezskórnej rekanalizacji CTO wynosi 64,38%. 2.Na zmniejszenie skuteczność zabiegu wpływają: czas okluzji >8 miesięcy, długość okluzji >18,3 mm, niewidoczny obwód naczynia, czas skopii>20 min, obecność kolaterali mostkowych, odległość okluzji od najbliższej bocznicy <4,3 mm, tępa morfologia kikuta naczyniowego oraz kręty przebieg naczynia. 3.Udrożnienie CTO powoduje znamienną poprawę kliniczną, poprawę perfuzji oraz kurczliwość całkowitej i odcinkowej lewej komory. 4.Restenoza po zabiegu przezskórnej rekanalizacji CTO wynosi 38,3%. 5. MSCT jest przydatną metodą w diagnostyce reokluzji po zabiegu udrożnienia CTO. 6.Czynnikami wpływającymi na wystąpienie restenozy po zabiegu są: długość implantowanych stentów >26mm, wymiar naczynia w miejscu stentu <2,8 mm, obecność cukrzycy, dyssekcji brzeżnej oraz nominalny wymiar stentów <2,5 mm.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Wiesława Tracz

Date:

2007

Date issued:

2006

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-105470

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: