Adres internetowy zasobu
http://www.umed.pl/klinikapneumalergo/dokumenty/prof_Gorski.ppt#256,1,Asthma phenotypes